Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

SCA äger och ansvarar för 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige. Vår affärsmodell är att uthålligt skapa högsta möjliga värde av, ur och kring denna unika resurs. Skogen genererar värdefull råvara för evigt, om vi vårdar den väl.

Med skogen som bas har vi utvecklat en resurseffektiv industri där hela trädet tas till vara. Vår verksamhet sträcker sig hela vägen från egna plantskolor och råvaruförsörjning till industriell förädling och egna fartygstransporter till kunder och marknader. Vår förnybara energi kommer till nytta för egna industrier, samverkanspartners och kunder.

Sedan 2017 är vårt huvudkontor åter placerat i Sundsvall. Våra skogar och industrier finns till störst del i norra Sverige. Kompletterande virkesinköp gör vi främst i norra Sverige, men också i Baltikum där SCA också äger skog. Vi har hamnverksamhet i Sverige, Nederländerna, Tyskland och England. Våra säljverksamheter finns i de flesta världsdelar.

Du kan ta del av mer information om våra verksamheter på övriga sidor under ”Detta är SCA”. Här finns våra samtliga affärsområden presenterade.