• Delårsrapport Q2 2022

  18 Börsinformation
 • SCA-entreprenör skapar jobb åt kvinnor från Ukraina

  Kriget i Ukraina påverkar många skogsvårdsentreprenörer, som inte kunnat anställa tillräckligt med personal. Åke Backman i Älvsbyn har bara fått tag i en bråkdel av sin personal, men en del kunde lösas tack vare att han anställde kvinnor som flytt från Ukraina. – Jag har sju kvinnor från Ukraina som arbetar för mig och sedan låter jag ytterligare några kvinnor med småbarn bo i mina hus, som ändå står tomma på grund av personalbristen, säger Åke.

  5
 • Nu är SCAs världsunika eltimmerbil från Scania i drift

  För att ytterligare förstärka den hållbara värdekedjan har SCA tillsammans med Scania utvecklat världens första eltimmerbil med en kapacitet att bära 80 ton. SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri. – Vi har kommit långt i industriprocesserna som redan i dag är till 96 procent fossilfria. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

  6
 • Vitryggig hackspett häckar på SCA-mark

  Det finns häckande vitryggig hackspett på SCA-mark i Västerbotten. Den mycket sällsynta hackspetten har stora krav på sin livsmiljö och SCA har gjort flera åtgärder i området för att försöka gynna den. Det arbetet verkar nu äntligen ha gett resultat.

  9
 • Bullerstörningar i Tunadal v. 26

  Under v. 26 kommer SCA Logistik att genomföra kompletterande pålningsarbete i området för den nya containerhamnen.

  0
 • SCAs nya containerhamn – viktig för den regionala utvecklingen

  Just nu bygger SCA en ny containerhamn i Sundsvall. Hamnen ligger i direkt anslutning till logistikparken, och blir därmed en del av ett av Sveriges viktigaste transportnav. – Allt fler börjar se vilka fördelar logistiksatsningarna innebär för hela regionen, bland annat att det är viktigt med effektiva och hållbara transporter för att locka företag att etablera sig här, säger Jens Olsson, teknisk direktör inom SCA.

  4
 • Skogens dubbla positiva klimateffekt

  Skogen binder stora mängder koldioxid när den växer. Men den gör också stor klimatnytta när den har avverkats, eftersom skogens produkter ersätter fossilbaserade produkter så att olja och kol kan lämnas kvar under jord. – Vi måste väga in båda parametrarna för att kunna fatta politiska beslut som gör störst nytta för klimatet. Till hjälp finns det en beräkningsmodell som ser till helheten, säger Peter Holmgren som är expert på skog och klimat.

  7
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2022

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  7 Börsinformation
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har tidningen Din Skogs andra nummer för 2022 kommit ut. Tidningen innehåller bland annat en stor valspecial och det senaste inom artskyddsförordningen. Du får tips på hur du kan känna igen olika ståndorter och får veta mer om plantering som föryngringsmetod. Självklart bjuder vi på ett sommarkryss också!

  1
 • Investeringar i Munksunds sågverk för att öka värdet från varje träd

  SCA investerar 13 miljoner kronor i sågverket i Munksund. Det handlar om flera olika investeringar i en kedja som syftar till att ytterligare höja värdet från varje träd.   

  1 Pressmeddelanden
 • SCA, vinnare av hållbarhetspriset ”Carnegie Sustainability Award”

  SCA prisas för bolagets hållbarhetsarbete med den svenska skogen. I motiveringen till priset i kategorin ”Large Cap” framhålls att SCAs skog är 100 procent certifierad genom FSC och PEFC, att SCA redan är tydligt klimatpositiva och har tydliga framtidsmål för klimatarbetet.

  7
 • SCA utser landskap för hotade arter

  SCA har tagit fram tio ÅGP-landskap där det finns koncentrationer av arter med höga krav och som har särskilda åtgärdsprogram. De cirka 30 ÅGP- arterna ingår även i SCAs lista på ansvarsarter. – Enkelt uttryckt handlar det om att göra rätt åtgärd på rätt plats. Med detta höjer vi vår ambition av naturvårdande åtgärder i såväl skogar med naturvårdsmål som i skogar med produktionsmål, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.

  4
 • Nytt SCA-verktyg för att skapa bra avlägg

  SCA Skog har utvecklat ett nytt verktyg för att underlätta planeringen av avlägg i skogen. – Med hjälp av vår avläggskartering får planerarna ett bra stöd för att kunna skapa lämpliga avlägg och kan vara väl förberedda när de åker ut i fält, säger Tomas Johansson vid stab teknik och digitalisering.

  4
 • Klimatsmart whisky av hållbar energi

  I en pampig byggnad vid den mäktiga Ångermanälven tillverkas whisky av världsklass. Det krävs en hel del energi i processen och numera produceras den av pellets från SCA.

  9
 • Tallolja från skogen blir fossilfritt biobränsle till inrikesflyget

  2023 startar produktionen vid det bioraffinaderi som SCA och finska St1 äger tillsammans.

  9
 • SCA stärker den hållbara värdekedjan med investering i pelletsanläggning i Nordmaling

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.

  5 Pressmeddelanden
 • Delårsrapport Q1 2022

  21 Börsinformation
 • SCA testar alternativ avverkning

  Ovanifrån ser området i Tjäderbergets mångfaldspark ut som ett stort schackbräde där skogklädda rutor varvas med avverkade ytor. Här har SCA gjort en variant av en luckhuggning, med målet att bevara skogskänslan vid avverkning och undvika större, kala hyggen.

  9
 • Svensk skogsnäring utvecklar framtidens hållbara skogsmaskin

  En ny typ av skogsmaskin kör just nu omkring i de svenska skogarna. Den kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö och är ett resultat av ett stort samverkansprojekt som pågått sedan 2019. Konceptmaskinen kallas Centipede och har utvecklats av SCA, och yterligare sju svenska skogsbolag och skogsmaskintillverkaren Komatsu. Just nu pågår det testkörningar och resultatet ser lovande ut.

  7
 • SCAs årsstämma 2022

  SCAs årsstämma 2022 ägde rum den 31 mars 2022. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

  16 Börsinformation
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2022, 29 april 2022 kl. 10.00

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  13 Börsinformation
 • Aktivt skogsbruk leder till större kolinlagring

  Skog som brukats aktivt ökar kolförrådet samtidigt som kolförrådet är relativt oförändrat i skogar som inte brukats lika intensivt. Det är en av slutsatserna i en omfattande forskningsrapport som 25 forskare från sex olika länder nyligen presenterade.

  1
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har tidningen Din Skogs första nummer för 2022 kommit ut. Artskyddförordningen, skogsbilvägar, skogens vatten och bubbel av björksav är en del av allt som tidningen innehåller den här gången.

  6
 • Flera hållbarhetsförbättringar när SCA investerar vid Munksunds pappersbruk

  SCA investerar 150 miljoner kronor i ny processutrustning vid Munksunds pappersbruk – en investering som bidrar till minskad klimatpåverkan.

  12
 • Fortsatt fokus på säkerhet för SCAs virkeschaufförer

  Under vintern kunde SCA Skogs stora utbildningssatsning för att skapa säkrare virkestransporter starta igen, efter en paus på grund av pandemin. Den här omgången ligger fokus helt på virkeschaufförernas arbetsmiljö utanför timmerbilens hytt.

  26
 • SCA höjer priset på kraftliner med €100 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med €100 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 april 2022.

  57 Pressmeddelanden
 • SCA publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

  SCA publicerar i dag bolagets års- och hållbarhetsredovisning för år 2021. I denna beskriver SCA bolagets arbete för att bidra till ett fossilfritt samhälle. SCAs klimatnytta uppgick år 2021 till 10,5 miljoner ton koldioxid baserat på skogens nettoinbindning av koldioxid, substitutionseffekt och minskade fossila utsläpp.

  58 Börsinformation
 • Nytt fryslager för plantor på Bogrundet

  En gigantisk frys i trä. Så kan man kalla den nya byggnaden vid SCAs plantskola Bogrundet i Timrå. Här förvaras flera miljoner frysta plantor i väntan på leverans när våren kommer. – Allt fler kunder efterfrågar frysta plantor som kan levereras i kartonger, så det här är ett viktigt komplement för att erbjuda bästa service till våra kunder, säger Anders Tolblad, avdelningschef vid NorrPlant och ansvarig för byggnationen av fryslagret.

  23
 • Omvandling av aktier

  Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

  56 Börsinformation
 • Miljötillstånden klara för landbyggnad i Tunadal

  SCA bedriver omfattande logistikverksamhet vid Tunadalshamnen utanför Sundsvall. Sedan en tid tillbaka pågår en utbyggnad av hamnen i form av en ny containerhamn. Då sjöfartstrafiken bedöms öka i framtiden och större fartyg förväntas anlöpa har SCA även beslutat att bygga ut hamnen genom landbyggnad.

  5
 • Kallelse till årsstämma 2022

  Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”), org.nr 556012-6293, kallas till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

  22 Börsinformation
 • Investering för stärkt konkurrenskraft och miljö

  SCA investerar 90 miljoner i massafabriken i Östrand. Investeringen kommer att leda till kostnadsbesparingar men även öka fabrikens produktionskapacitet. Genom investeringen kommer även närmiljön att förbättras genom risken för luktstörningar kommer att minska.

  11
 • SCA första kraftlinerproducenten med fossilfria industriprocesser

  SCA Containerboard som tillverkar förpackningspapper, kan nu titulera sig att vara den första kraftlinerproducenten med fossilfria industriprocesser. En ny bioeldad mesaugn som har ersatt två oljeeldade ugnar gör det möjligt.

  48
 • SCA utser ny ekonomi- och finansdirektör

  SCA utser Andreas Ewertz till ny ekonomi- och finansdirektör. Ewertz har varit anställd i SCA sedan 2017 och har under sin tid i SCA arbetat som ansvarig för investerarrelationer och som chef för business control vid affärsområdena tryckpapper respektive massa.

  74 Börsinformation
 • Sofia Haga utses till chefsjurist i SCA

  SCA har utsett Sofia Haga till ny chefsjurist från och med den 8 augusti 2022. Haga kommer att vara medlem av SCAs koncernledning och efterträder tillförordnade chefsjuristen Jan Svedjebrant.

  84 Pressmeddelanden
 • Bokslutsrapport 2021

  52 Börsinformation
 • Nypremiär för terminal i Tilbury

  Den 22 januari, 2022 öppnade SCA Logistics upp för transporter och godshantering i Tilbury, med inhyrd personal och väl tilltagna utrymmen. Samtidigt stänger man successivt ner terminalen i Sheerness. Snabbare distribution och fortsatt god service är målsättningen.

  21
 • SCAs julklappar går till cancerforskning, vaccin och stöd till barn och ungdom

  SCAs julhälsning till företagets medarbetare för 2021 var en donation på 1,5 miljoner kronor till fyra mottagande organisationer.

  42 Pressmeddelanden
 • Storslaget plantrekord för SCA

  2021 blev ännu ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades hela 112 miljoner plantor, vilket är drygt 8,5 miljoner fler plantor jämfört med 2020. – Ett fantastiskt rekord, säger Thomas Vestman, chef för SCA NorrPlant.

  31