SCA deltar i LIFE Revives, ett sexårigt EU-projekt som ska förbättra flodpärlmusslans livsmiljöer i Finland, Sverige och Estland. I Sverige omfattas flera vattendrag i Norrbotten där SCA är en av markägarna.

Flodpärlmusslan är fridlyst i hela Sverige sedan 1949 och klassas som starkt hotad i den svenska rödlistan. Den lever i vatten som är klara, syrerika, näringsfattiga och har stabila pH-värden.

LIFE Revives-projektet finansieras med 15,9 miljoner euro. Målet är att förbättra flodpärlmusslans livsmiljöer så att bestånden får förutsättningar att växa och utvecklas.
– Bland annat ska vi åtgärda dammar och vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och andra organismer och återställa vattendrag från tidigare flottning. Allt för att förbättra för flodpärlmusslan som art, säger Patrik Olofsson, vid miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

I norra Sverige ska man åtgärda cirka 40 dammar och vägtrummor och 80 diken samt återställa 40 km strömsträcka i åtta vattendrag. Arbetet kommer främst att ske inom Byske-, Pite-, Råne- och Åbyälvens Natura2000-områden.

– Det är självklart för oss att vara med i projektet och bidra till flodpärlmusslans överlevnad. Den är en av våra 203 utpekade ansvarsarter som vi tar ett särskilt ansvar för, och vi arbetar för att bevara dess livsmiljö och på så vis gynna den biologiska mångfalden i våra skogar, säger Mariana Jussila, naturvårdsspecialist i Norrbotten.

Foto: Flodpärlmusslor av Olle Hedvall

Mer om LIFE Revives

Totalt omfattas 14 avrinningsområden med 69 vattendrag. Av dessa finns 36 i norra Sverige, 32 i norra och västra Finland och en i Estland. Projektet startar under september i år och leds av Jyväskylä Universitet, Finland. Svenska samarbetspartners är Länsstyrelsen i Norrbottens län och Svenska sportfiskeförbundet.

Publicerad 2021-09-20