SCA har utökat Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland med Hornsjömon och Hornsjöbäckens dalgång. Det nya området omfattar 670 hektar, varav 455 hektar ska skötas med inriktning att bevara eller utveckla naturvärden. Hela parken är nu 3 147 hektar.

Sörgraninge mångfaldspark ligger i sydvästra Ångermanland, söder om Graningesjön längs med väg 331. Parken invigdes 2014 och sedan dess har SCA gjort flera åtgärder, som till exempel naturvårdsbränningar och våtmarksrestaurering. Man har också gjort i ordning flera stigar för besökare, och under juni tillkommer en trevlig barnstig på Sakrisberget med figurerna Kolle och Mila som berättar om skogen.

Höga värden

Nu har parken även utökats med 670 hektar. Det nya området börjar vid den äldre parkdelens södra ände vid Bastusjön och sträcker sig till Villola. Området är intressant för sina höga geologiska värden och biologiska mångfald, och är även rikt på forn- och kulturlämningar.

– Det var naturligt att utöka parken med den här delen eftersom det är samma geologiska förutsättningar i hela området, där marken utgörs av sedimentlager efter en utströmmande isälv som drog fram här när inlandsisen smälte, berättar Mikael Berg som är naturvårdspecialist och ansvarig för parken.

– Mångfaldsparken ligger inom en av länsstyrelsens utpekade värdetrakter och binds samman med fem naturreservat. Det är viktigt att hålla ihop hela området. På så vi kan vi gynna arter som behöver stora sammanhängande skogar för att kunna trivas.

Bevara och utveckla

455 hektar av skogsmarken kommer att skötas med inriktning att bevara eller utveckla naturvärden, medan 215 hektar kommer att skötas som produktionsskog.

– Här finns både skogsmiljöer som har utvecklats efter upprepade naturliga störningar och områden som präglats av orördhet och lång skoglig kontinuitet. SCA har redan utfört en del naturvårdsbränningar här, och flera är planerade, säger Mikael och tillägger:
– Här tar vi ett ännu större helhetsgrepp i strävan att bevara och utveckla naturvärden. Området har också gott om fornlämningar som vi ska vara aktsamma om och vi kommer även att utveckla sociala värden som friluftsliv och fiske.

Det finns lättvandrade stigar i det nya området, men de är inte markerade i terrängen. Däremot är de utmärkta på kartor i kartappar som till exempel Min karta och Naturkartan.
– Vi hoppas fler ska hitta till Sörgraninge och upptäcka den vackra natur som finns här, avslutar Mikael.

Här kan du läsa mer om parken. Under juni publiceras även en ny broschyr för Sörgraninge mångfaldspark.

Foto: Michael Engman

Publicerad 2021-06-15