På ett år har SCA planterat över en miljon plantor på sina marker i Lettland. Merparten av plantorna kommer från SCAs plantverksamhet NorrPlant.

SCAs planteringar i Lettland började redan våren 2020, efter att SCA behövde flytta 100 000 plantor från Estland till Lettland. Därefter satte man ännu fler plantor på hösten. Och i år har man redan hunnit plantera över 800 000 plantor.

– På ett år har vi hunnit plantera över en miljon plantor. Merparten är granplantor från NorrPlant, av planttypen SuperPot som är en större planta som passar för marker med mycket vegetation. Sedan har vi även planterar tall, björk och klibbal som vi har köpt från andra länder för att få rätt härkomst på plantorna, säger Edgars Birks, avdelningschef skog vid SCA i Lettland.

Gammal jordbruksmark

Marken i Lettland består till stor del av gammal igenväxt jordbruksmark som är mycket bördig. Det är därför väldigt viktigt att se till att få bort gräs och annan vegetation för att plantorna ska växa bra.

 – Vi planterar på marker med bäst bördighet där vi vet att träden kommer att växa bra. Områden med låg bördighet lämnar vi så att de får föryngras på naturlig väg. På våra bördiga marker kommer vi på 15 år att ha granskogar som ger 150 kubikmeter per hektar, berättar Edgars.

Att återbeskoga jordbruksmark, buskmarker och skadade skogar är ett miljömål för SCA i Lettland under 2021.
– Växande skog binder koldioxid så här jobbar vi för att motverka klimatförändringar, poängterar Edgars.

Kvalitetskontroller

Allt planteringsarbete utförs av lokala entreprenörer. Eftersom planteringen är en viktig del av skogsskötseln lägger SCA stor vikt på kvalitetskontroller för att verkligen säkerställa att plantorna planteras på rätt sätt.

– Om de inte planteras ordentligt så kommer plantorna inte att växa. De tre första åren i plantornas liv innebär rätt mycket arbete. Vi gör tar bort gräs, kontrollerar att plantorna växer som de ska och ser till att plantorna inte drabbas av betesskador, säger Edgars och fortsätter:

– Vi kan inte säga så mycket om hur fjolårets plantor mår än, eftersom merparten planterades på hösten och det är först nu som de börjar växa på allvar. Vi kommer att veta mer om våra planteringar efter denna säsong.

Foto: Plantkassett med SuperPot från NorrPlant. Foto: Michael Engman.
Foto: SCAs medarbetare i Lettland provade på plantering. Foton av Edgars Birks.

Publicerad 2021-06-07