Nu finns det en ny handlingsplan för hållbarhetsmålet Kulturmiljö, som handlar om SCAs arbete med att skydda forn- och kulturlämningar. Uppföljningen av 2020 visar att det går åt rätt håll, med att det finns mer att göra.

Det övergripande miljömålet för kulturmiljö är som tidigare att inga kända och registrerade kultur- eller fornlämningar ska skadas vid SCAs skogliga åtgärder.

– Våra uppföljningar visar att skadenivån under de senaste fem åren har minskat från mycket höga nivåer, uppemot 50 procents skador, till ca 10 procent. Det är en väldigt positiv utveckling men skadenivån måste fortsätta att minska tydligt. Vi hade satt upp en nollvision till 2020, men där går vi alltså inte i mål, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid Skog och skötsel, och fortsätter:

– Lämningar skadas fortfarande vid avverkning, och framför allt vid efterföljande markberedning. Skadorna innebär att lämningarna ofta är förlorade för alltid. Genom att bevara kultur - och fornlämningar tar vi vårt ansvar för att nå det nationella miljömålet Levande skogar. Det är viktigt att komma ihåg att det skogliga kulturarvet är den lilla människans kulturarv.

Nollvision och flera aktiviteter

Nu har SCA Skog fastställt en ny handlingsplan för 2021.

– Nollvisionen lever vidare. Det här är ju ett lagkrav så det enda som gäller är att nå noll andel skador, poängterar Anna. För att nå nollvisionen måste kulturkedjan hålla i alla moment. Brister i ett led leder till fel i hela kedjan, ofta med skador som följd. Det innebär att alla måste ta ansvar för att följa rätt rutin, lära sig hur systemen fungerar och ta hjälp när man inte kan. Uppföljningsarbetet är såklart jätteviktigt för att vi ska kunna se hur vi ligger till.

Handlingsplanen är indelad i aktiviteter för traktplanering, produktion, skogsvård och systemutveckling.

– Under 2021 lägger vi ännu tydligare fokus på traktplaneringen, för att hela kulturkedjan ska hålla till markberedning. Vi kommer att följa upp minst en trakt med lämning per traktplanerare och vi utbildar nya planerare i forn- och kulturhänsyn samtidigt som vi säkerställer att alla planerare har rätt kompetens inför barmarkssäsongen.

Komplettera skydd

För produktion är en viktig del att fortsätta att arbeta med att ställa ut stakkäppar där lämpliga kulturstubbar saknas. På så sätt kompletteras skyddet inför markberedning så att lämningarna inte skadas.

– Stakkäppar har visat sig vara en viktig åtgärd för att minska antalet skador, säger Anna. Vi ska också se om vi kan skapa ett slags varning via det nya maskinGIS:et, där kartbilden skulle kunna komma upp på skärmen när en maskin närmar sig en forn- eller kulturlämning.

För skogsvård kommer man att se till att alla markberedningsförare kan rutiner för hänsyn till forn- och kulturlämning.

– Vi ska också se till att forn-och kulturhänsyn finns med som en punkt i våra kvalitetsdialoger med entreprenörerna för skogsvård.

Det är också viktigt att få en systemutveckling som förenklar informationsöverföringen, för att hålla ihop alla delar i kulturkedjan.

– Här hoppas vi bland annat att kunna säkerställa att myndighetsbeslut som till exempel rör fornlämningar automatisk synliggörs i våra olika system genom hela kedjan. Vi vill också utveckla skogsvårdsportalen och arbeta mer systematiskt med rapportering av nya fynd av lämningar, säger Anna.

Foto: Anna Marntell

 

 

Publicerad 2021-05-24