Nu satsar skogsbranschen och forskningsutövare tillsammans med Vinnova 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Projektet Autoplant ska förbättra skogsföryngringen när det gäller precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö.

Projektet Autoplant startade våren 2019 med målet att kunna ta fram en förarlös maskin som ska kunna markbereda och precisionsplantera. I projektet deltar flera skogsbolag, forskningsutövare och maskintillverkare*. I steg 1 hade man delmålet att ta fram ett planteringsaggregat och nu går man vidare med steg 2 för att vidareutveckla maskinen.

Till steg 2 som ska pågå i två år har Vinnova bidragit med 10 miljoner kronor och projektparterna medfinansierar med samma belopp. Om utfallet blir lyckat kan man söka bidrag till steg 3 där en färdig produkt ska tas fram och kommersialiseras. 

SCAs initiativ

Initiativet till Autoplant kommer från SCA Skog.

– Projektgruppen inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog. Värdet av ett lyckat projekt är stort om systemet kan öka plantöverlevnaden och säkerställa en kostnadseffektiv föryngring. Det skulle också öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bibehållet högt anseende för svensk skogsteknik, säger Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering vid SCA Skog.

En visionsbild på en autonom skogsföryngringsmaskin. Bild: Skogforsk

Hållbarhetsmål

Med Autoplant hoppas man kunna ta sig an en rad utmaningar som kopplar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

  • Klimatutmaningen. Autoplant bidrar till att ny skog etableras snabbare genom bättre planteringspunkter med högre plantöverlevnad och med energieffektivare maskiner.
  • Miljöutmaningen. Det blir mindre markstörningar genom att mindre areal behöver markberedas vid precisionsmarkberedning.
  • Arbetsmiljöutmaningen. Förarlösa planteringsmaskiner tar över ett tungt manuellt arbete och maskinoperatörerna utsätts inte för helkroppsvibrationer som i traditionella markberedare.
  • Arbetskrafts- och jämställdhetsutmaningen. Förarlösa maskiner, som i en framtid skulle kunna operera från tätorten, kan locka nya arbetstagargrupper och underlätta familjelivet.

– Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle eftersom skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Samtidigt behöver vi mycket skog för att binda in koldioxid och då är det viktigt att ny skog etableras snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. Vi tror att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt, säger projektledaren Linnea Hansson vid Skogforsk.

Mer om Autoplant
Autoplant ingår i andra steget i det Vinnova-finansierade forskningsprogrammet Utmaningsdriven Innovation (UDI) där målet är att lösa samhällsutmaningar genom samverkansprojekt som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I Autoplants projektgrupp ingår forskningsutövare (Skogforsk, LTU och KTH), brukare (SCA, Södra, Sveaskog och Holmen) och tillverkare (Bracke Forest och Skogstekniska klustret).

Publicerad 2021-02-08