I slutet av oktober var det åter dags för referensgruppmötet för SCAs mångfaldspark Sörgraninge i Ångermanland. Blädning, nya rödlistade arter och framtida besökare var några av saker som diskuterades under dagen.

Årets referensgruppmöte började vid Långsjöns utlopp där Mikael Berg, naturvårdspecialist och ansvarig för parken hälsade alla intressenter som är engagerade i parken välkomna. Deltagarna kom från SCA, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Ångermanlands ornitologiska förening och Graninge hembygdsförening.

– För SCA är det mycket uppskattat att få in värdefulla synpunkter på våra åtgärder i parken och kunna diskutera olika möjligheter. Tack vare referensmöten får vi en bred kunskapsbild och olika synsätt, beroende på vilket intresse man företräder. Det är väldigt bra, konstaterar Mikael.

Mikael började träffen med att redogöra för de åtgärder som har gjorts under 2020.

– Vi har bland annat utökat parkens areal så att vi får ett större sammanhängande område som nu sitter ihop ännu bättre med de tre omgivande naturreservaten. Vidare har vi gjort en naturvårdsbränning på sex hektar, skapat död tallved för insekter och gjort en röjning på 11 hektar för att gynna lövträd.

Diskuterade blädning

Därefter besökte gruppen ett område vid foten av Björnberget. Här planerar SCA att göra en hyggesfri åtgärd med blädning på ca 12 hektar, vilket fick gruppen att livligt diskutera olika för- och nackdelar.

Med blädning avverkar man träd men med målet att skogen ska vara fullskiktad efter avverkningen, vilket betyder att den har träd i alla storleksklasser, från små plantor till stora träd, i alla delar av skogen, och att det alltid finns fler små än stora träd.

Till sist kunde gruppen enas om att blädning är en användbar metod för området, men att den måste genomföras efter en noggrann planering och med rätt maskiner och förare som har erfarenhet av blädning. Delar av området är dessutom kraftigt dikat sedan 1960-talet, och gruppen hade delade meningar om dikena ska läggas igen eller inte. Däremot tyckte alla att det är önskvärt att återställa områdets naturliga vattenförhållande.

Nya rödlistade arter

Efter en vegansk lunch intill en naturvårdsbränt område, med utsikt mot Björnberget, berättade Mikael om de rödlistade arter som har hittats vid SCAs inventeringar i parken.

– Vid den insektsinventering av tre brandfält som gjordes av Lars-Ove Vikars hittades 23 rödlistade insekter, vilket är jätteroligt. Sedan har vi hittat taigataggsvamp och druvfingersvamp på brandfältet vid Pimptjärnsmon och med dessa två är vi nu uppe totalt 20 rödlistade arter av marksvampar. Fågelinventeringen vid Bjursjömyren visade att både grönbena och enkelbeckasin har hittat hit efter vår våtmarksrestaurering 2018.

Ny stig

I Sörgraninge mångfaldspark finns flera fina stigar och gruppen passade på att gå en bit över en helt nydragen stig. 

– Den nya stigslingan är 4,4 km och passerar genom områden som naturvårdsbrändes 2014 och 2018. Stigen går även genom ett stort myrområde som kallas Småmyrarna och som SCA planerar att restaurera, berättade Mikael.

Gruppen besökte sedan ett område där SCA har gjort en röjning för som ska gynna skötseln av lövträd. Vidare pratade gruppen om kommande åtgärder för 2021.

– Länsstyrelsen föreslog åtgärder för sandlevande insekter i de gamla sandtäkterna vid Bastusjön, vilket är enkelt att göra och ger bra resultat. Vidare ska vi samarbete med länsstyrelsen som i planerar elfiske längs bäckarna och i tjärnar i området. Vi ska även tillföra död ved i Långsjöbäcken och utföra nya naturvårdsbränningar, berättar Mikael.

Locka besökare

En återkommande diskussion under dagen är hur man ska kunna locka fler besökare till parken.

– En del tycker kanske att den ligger lite avsides, men här finns mycket att upptäcka för den som vill, konstaterade gruppen.

Nu ska en ny parkbroschyr tas fram och det finns även planer på att göra en barnstig. Dessutom hoppas Mikael Berg på ett samarbete med friluftsfrämjandet.

– Kanske kan vi tillsammans ordna friluftsdagar med teman i mångfaldsparken. Sedan har vi Bastusjön som numera ingår i parken och som är en intressant sjö för kanotpaddling och fiske. Jag hoppas fler hittar hit framöver, avslutade Mikael.

 

Publicerad 2020-11-10