Sedan 2004 har ett arbete pågått för att sluttäcka en industrideponianläggning på SCAs mark vid Hästudden i Obbola. Målet är att göra området trevligt för både människor, djur och växter.

Deponin har använts sedan början av 1970-talet för deponering av avfall från Obbolafabriken. Sedan 2004 har arbete pågått med att sluttäcka deponin med bland annat avfall från fabriken. Deponin måste sluttäckas då konstruktionen från 1970-talet ej uppfyller dagens krav. Deponin måste täckas över och de åtgärder vi gör minimerar risken att stora mängder regnvatten tränger in i deponin, vilket medför en risk att ämnen från vårt deponerade avfall läcker ut till den omgivande våtmarken. Den teknik och det material som vi använder för att täcka deponin uppfyller alla dagens krav och är kommunicerat med vår tillsynsmyndighet länsstyrelsen.

Det är företaget Ecogain som har tagit fram en efterbehandlingsplan för ​området i samarbete med Ragn-Sells och SCA Obbola. Arbetet omfattar både planer för att gynna växt- och djurliv men även för att göra området attraktivt för människor. Den övergripande målbilden är att efterlikna gamla tiders jordbrukslandskap och skapa naturmiljöer som är viktiga för många växt-och djurarter.
– Vi är nu inne i slutskedet, berättar Hans Thorén, laboratoriechef vid Obbola pappersbruk. Under sommaren har SCA Skog planterat gråal och klibbal i området för att gynna fågellivet och skogen ska binda samman deponin med naturreservatet Umeälvens delta.

Vi kommer även att så fröblandningar på toppen av deponin, berättar Marcus Åberg vid Ragn-Sells. Det är en Norrlandsblandning av gräs och växer som är noga utvalda för att passa den lokala floran och gynna de många insekter som finns i området. Vi har även planterat hägg och sälg samt sparat en del sten och stenkistor för de djur som gillar att bo där. Rishögar och döda träd är också viktigt för den biologiska mångfalden och ska placeras ut för att skapa habitat för vissa arter.

Efterbehandlingen handlar inte enbart om att skapa rätt förutsättningar för önskade arter utan att även ta bort oönskade arter. Ragn-Sells har bekämpat invasiva arter som jättebalsamin och lupiner i ett par års tid genom att rycka upp dem för hand. De har nu inlett ett försök i samarbete med länsstyrelsen för att hitta nya sätt att bekämpa arterna. –Specifikt för deponin använder vi näringsfattig jord för att missgynna miljön för dessa arter.

Backsvala är en art som har minskat kraftigt i antal eftersom de områden där backsvalorna naturligt kan bygga sina bon har blivit allt mer sällsynta.
– Vi kommer därför att bygga en backsvalebrant och hoppas kunna locka backsvalor att häcka i området, säger Marcus. Ornitologiska föreningen har lagt ut spångar för att underlätta ringmärkningen av fåglar.

Sluttäckningen beräknas vara klar under juni 2021.

 

Publicerad 2020-09-18