SCAs hårda arbete med att minska skogsbrukets skador på forn- och kulturlämningar har gett resultat. På fyra år har andelen skador minskat rejält, från 40 procent skador på lämningarna totalt sett till 7,2 procent under fjolåret.

2016 införde SCA ett kraftfullt handlingsprogram med målet att inga kända och registrerade forn- eller kulturlämningar ska skadas av skogsbruket. Sedan dess har skadenivån minskat för varje år.

2019 skadades 7,2 procent av lämningarna totalt sett, vilket kan jämföras med 10,7 procent året innan.
– När vi började följa skadenivåerna 2015 så låg vi på 40 procent, så det här är ett jättebra resultat, säger Anna Cabrajic, skoglig specialist vid stab skogsvård.

De flesta allvarliga skador uppstår i samband med markberedning, och även här har SCA en mycket positiv trend.

– Under 2019 uppstod 3,2 procent av skadorna i samband med markberedning, jämfört med 4,8 procent året innan. För bara ett par år sedan låg den här skadenivån på över 10 procent, säger Anna.

Många okända lämningar

SCA gjorde kvalitetsuppföljning på 473 kända lämningar under 2019. Av dessa fanns 171 stycken i register som är kända av myndigheten. SCAs personal har själva upptäckt och tagit hänsyn till 302 lämningar.

– Vi har självklart informerat myndigheterna om dessa nyupptäckte lämningar så att myndigheterna  och även allmänheten får kännedom om dem, säger Anna.

Bakom det fina resultatet med att få ner skadenivån ligger
ett hårt arbete – och många kulturstubbar.

– I våra uppföljningar ser vi en tydlig trend att när vi använder kulturstubbar så minskar antalet skador markant. Arbetet med att ställa kulturstubbarna på rätt sätt inför markberedning är därför en central del i att skadenivåerna har minskat, förklarar Anna.

Kulturstubbar är träd som står intill lämningen och som kapas så att de blir 1,3 meter höga stubbar.
– Genom att noga planera var stubbarna ska stå,  förse dem med ett snitselband och sedan kapa träden får lämningen en bra skydd. Stubbarna visar tydligt för markberedningsföraren var det finns lämningar, förklarar Anna.

Fortsätta arbetet

Sedan 2016 har SCA också genomfört flera utbildningar för både planerare, maskinförare och markberedningsförare för att de ska lära sig att känna igen och hantera lämningar på rätt sätt. 

– Jag är väldigt stolt över att vi har fått ner skadenivån så här mycket. Men det betyder inte att vi kan  slappna av. Vi ska fortsätta med att arbeta med vårt positiva arbetssätt genom hela den kedja av åtgärder som krävs för att få till hänsyn till lämningar. Det tar tid, från planering till markberedning kan det ta fyra-fem år och vi har inte kommit igenom hela kedjan överallt ännu, säger Anna.

Toppbilden visar en fornlämning med ett fångstgropssystem.
Foto: Håkan Blomqvist.
Nedre bilden visar Anna Cabrajic vid en kulturstubbe.
Foto: Michael Engman.

Publicerad 2020-02-25