Som ett resultat av den nya tonnageskatten flyttar SCA-koncernen hem fartygsägandet till Sverige och bildar vid årsskiftet SCA Shipping AB.

– Att ha hela rederiverksamheten samlad är en mer logisk lösning för oss, säger Per-Anders Westin, Finance Manager, SCA Logistics.

SCA:s rederiverksamhet har sedan ett antal år tillbaka varit placerade på Isle of Man. Men nu har ett tiotal svenska bolag, däribland SCA, ansökt till Skatteverket om att få flytta hem rederiverksamhet från och med årsskiftet. Detta efter att skattereglerna för fartygsägande ändrats.

– Fler rederier kommer nu tack vare tonnageskatten att registreras här i Sverige i stället för utomlands, säger Per-Anders.

Inga kostnadsökningar för kunderna
I samband med detta ändras villkoren till så kallade Liner terms. Konkret innebär det att terminalkostnaden minskar medan sjökostnaden ökar. Men det blir ingen skillnad i totalkostnaden. Med tonnageskattesystemet blir det lättare att utveckla sjöfartskopplade verksamheter i Sverige.

– Det här är positivt för Sverige och sjöfartsvärlden, säger Per-Anders.

Förändringen för SCAs del
Det nya shippingbolaget avser våra egna RoRo-fartyg m/s SCA Ortviken, m/s SCA Obbola och m/s SCA Östrand. De chartrade containerfartygen m/s SCA Munksund och m/s SCA Tunadal ingår inte i bolaget. Ur anställningssynpunkt kommer inte shippingbolaget att ha anställd bemanning på de berörda fartygen. Administrativt har det också blivit vissa anpassningar för systemen som rör ekonomi, fakturering och transporter. Allt detta är förberett för att fungera i det ny Shipping-bolaget från 1 januari 2020. 

SCA Shipping är inte helt nytt i bolagets historia. Från 1960-talet och fram till början av 1990-talet hette SCA Logistics nämligen just SCA Shipping. På bilden M/S Holmsund i Tunadalshamnen 1971. Foto från SCAs arkiv.

Fakta

Syftet med att upprätta en svensk tonnageskatt är att öka den svenska sjöfartsindustrins konkurrenssituation och andelen svenskflaggade fartyg. Rederiföretaget betalar företagsskatt på en beräknad standardiserad inkomst baserat på fartygets nettotonnage och gäller för fartyg som främst används i internationell transport eller inrikes transport i ett annat land. Tonnagebeskattning tillämpas i de flesta EU-länder som bedriver betydande kommersiell sjöfart. Den svenska tonnagebeskattningen är frivillig.

Källa: www.sweship.se

Text: Marina Vikström från magasinet New Ways och Ulf Wallin

Bild överst: M/S Obbola passerar förbi Bredsand söder om Sundsvall. Foto. Linda Snell

Publicerad 2020-01-03