SCA har gjort en specialavverkning för att återskapa en av Ångermanlands finaste tjäderspelplatser. Stora granar har tagits bort medan gamla tallar, små granar och buskar har lämnats kvar för att gynna både vuxna tjädrar och tjäderkycklingar.

Skogsområdet ligger söder om byn Sundmo mellan Ramsele och Näsåker och har en större andel äldre tallskog. Området omfattar ca 40 hektar, varav ca 15 hektar ingår i specialavverkningen och en mindre del är klassad som en nyckelbiotop.

– I den norra delen finns en stor och välkänd tjäderspelplats, och när jag inventerade naturvärden inför avverkningen så hittade jag en hel del tjäderspillning, säger Askia Sandberg, SCAs naturvårdsspecialist i Ångermanland.

Lämnat gamla tallar och småträd

Området hyser många gamla tallar som dessvärre hade fått allt mer konkurrens av stora granar.

– Genom att avverka granarna och ibland en mindre andel tall har vi kunnat friställa gamla tallar och skapa luckor som ger tallarna möjlighet att föryngra sig.  Det ger fina förutsättningar för tjädertupparna att kunna sitta i talltopparna och spela, säger Askia och fortsätter:

 – Det finns även några fuktigare partier med främst små, klena granar, björkar och buskar och här lämnar vi allt. På så vis skapar vi gynnsam miljö för tjäderkycklingarna och hönorna som ger dem möjlighet att gömma sig för rovdjuren.

Det var entreprenören Resele Skog som genomförde specialavverkning och arbetet krävde mycket noggrannhet.

– Man får verkligen tänka om, säger Jörgen Frisendahl, skördarförare på Resele Skog. Det här är helt annorlunda än en vanlig gallring eller slutavverkning så man måste vara uppmärksam och titta lite extra noga på vad man gör. Det blev väldigt fint tycker jag.

Efterlikna brandpåverkad skog

Hela området är väldigt kuperat och blockigt och det finns gamla tallar och många spår efter tidigare bränder. Förutom att återskapa tjäderspelplatsen så är målet med avverkningen att efterlikna en tallskog som har påverkats av skogsbrand.

– Förr brann skogarna mycket oftare och då dog de flesta granarna medan tallarna klarade sig. Det skapade glesa, ljusa tallskogar med gott om gamla stora träd. I det här området kan man se spår av det som en gång var just en sådan ljus tallskog tack vare att det finns kvar gamla stora tallar, brandstubbar och tallågor, alltså döda stammar som ligger på marken, förklarar Askia.

– Vid sidan om avverkningen skapar vi även död ved och skadar tallbarken för att bilda kådindränkt tallved. Död ved och kådindränkt ved är en bristvara i dagens skogar, men har stor betydelse för många arter av djur och växter som behöver veden för att överleva.

Under planeringen av specialavverkningen upptäcktes ett område i närheten som också har fina tallskogar.

– Här ska vi nog göra liknande åtgärder under nästa år, säger Askia.

Foto: Anna Bergqvist och Askia Sandberg

Publicerad 2019-11-12