SCA och Holmen samarbetar för att göra en skogsstig om natur- och kulturvård i ett skogsområde med gott om fina skogar och höga naturvärden. Stigen ingår i Holmens kunskapsskog och SCAs frivilliga avsättning i Kunnådalen i Ångermanland.

I somras invigde Holmen Skog sin första Kunskapsskog som ligger i Kunnådalen sju mil väster om Örnsköldsvik. Området omfattar ca 2 500 hektar. På SCAs mark, som ligger i anslutning till kunskapsskogen, finns sedan tidigare frivilliga avsättningar varvat med tjärnar, värdefulla myrar och skog som är tänkta att brukas hyggesfritt, allt som allt omfattar det 400 hektar.

Holmens kunskapsskog karaktäriseras av en djup och vidsträckt dalgång längs med Kunnån, som löper som en vacker tråd genom området. I de nedre delarna av dalgången finns mest gran, medan de övre delarna främst består av tall.

– På SCAs sida har vi tallskog på blockiga åsar eller tallskog på sandig mark som har brunnit för länge sedan. I den lättgrävda sandmarken finns många gamla fångstgropar där det jagades älg förr i tiden, berättar Askia Sandberg, SCAs naturvårdsspecialist i Ångermanland.

Märka upp stig

Askia och Kristofer Wester, Holmens naturvårds- och viltspecialist i Västernorrland och Jämtland, har vandrat genom området där det delvis redan finns stigar. Tillsamman har de gps-märkt en längre stig som går främst genom tallskog och som sträcker sig över båda bolagens marker.

– Tanken är att röja fram och märka upp en sammanhängande stig på ca 5 kilometer enkel väg från Kunntjärnen till Stor-Dammsjön, som besökare kan nyttja, säger Askia. Här finns mycket fina områden och har man tur kan man få syn på bland annat kungsörn, den har flera revir i här. Det finns ett vindskydd med utedass på Holmens del som inte är så långt från parkeringen vid Entré Låsjön, vilket gör området lättillgängligt även för barnfamiljer. Sedan finns det fler vindskydd på SCAs sida vid Kattajärven med fin utsikt över Vackerhöjden.

Knyta ihop skogar

– Jag tycker det är jättebra att vi kan samarbeta för att ge mer information om hur vi som

 bolag arbetar med natur- och kulturvård. Och hela det här området är väldigt fint och ett mycket trevligt utflyktsmål, säger Askia.

– Det är fantastiskt roligt att kunna knyta ihop vår Kunskapsskog med SCAs hänsynsområde och samtidigt få en ny entré till Kunnådalen. På så sätt ökar vi områdets attraktionskraft och höjer värdet för de som vill besöka skogarna. Att samarbeta över bolagsgränserna är något vi alla vinner på, säger Kristofer Wester.

Holmen kommer även att sätta informationstavlor för att t ex berätta om olika djur som lever i skogen och visa på spår av dem brukade skogen förr. I Kunnådalen finns rester av bland annat huggarkojor, kvarn och andra tecken på att människor har nyttjat markerna för jakt, bete, slåtter, svedjebruk och flottning.

Publicerad 2019-10-24