För att sköta Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten på bästa sätt ordnade SCA en exkursion i september för parkens referensgrupper. – Vi vill visa vad vi gör och samtidigt få in värdefulla synpunkter, säger Ulf Hallin, SCAs naturvårdspecialist i Västerbotten.

Tjäderbergets mångfaldspark ligger mellan Umeå och Lycksele och omfattar 1 303 hektar. Parken, som gränsar till Tjäderbergets naturreservat, har fina lövskogar, olikåldriga tallskogar och lämningar från tidigare bebyggelse. Skogarna sköts med fokus att gynna naturvärden i stor utsträckning.

Årets referensgruppmöte bjöd på strålande höstväder och på mötet deltog representanter från Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Skogforsk och Holmen.

– Det blev en väldigt bra dag med givande diskussioner. Flera var imponerade över vad vi har gjort, vilket är väldigt roligt, berättar Ulf och poängterar:
– Referensgruppmötena är viktiga eftersom vi vill få in förslag på naturvårdsåtgärder och ha en dialog om olika möjligheter som kan gynna djur och växter som kräver särskilda insatser. Deras synpunkter är betydelsefulla och en viktig del i skötseln av parken.

Många olika åtgärder

Parken invigdes 2014 och sedan dess har man gjort många åtgärder för att utveckla och bevara skogarnas natur- och kulturvärden. Gruppen tittade först på resultatet på utförda åtgärder. 

– Vi har gjort naturvårdande avverkningar i tallskog och gynnat lövskog genom att ta bort tall och gran. Vi har även dämt ett dike i ett skogsområde för att skapa mer död ved, planterat vårtbjörk, utfört naturvårdsbränningar och gjort en trivselgallring där det är extra vackert att vandra och plocka bär, berättar Ulf och fortsätter:

– Vidare har vi gjort en hel del runt bostället Sjölunda, Här tog vi bort alla barrträd och skapade en lövskog med fin sikt som påminner om en park. Vid fäbodstället i närheten högg vi bort all gran för några år sedan och lämnade alla sälgar och aspar. Därefter brände vi området och fick på så vis upp en örtrik vegetation.

Sällsynta arter

SCA har låtit göra två inventeringar av fåglar och insekter i parken. Insektsinventeringen visar att parken är hem åt 33 rödlistade insektsarter, varav sju arter ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (så kallade ÅGP-arter).

– Runt fäbodområdet finns det gott om fjärilar, och man har hittat ett stort antal av den sällsynta dagfjärilen turkos blåvinge (Aricia nicias). Här finns också andra sällsyntheter, som t ex vedinsekten sahlbergs halvknäppare (Rhacopus sahlbergi) och kortvingen Holobus flavicornis. Dessa två arter har inte påträffats i Västerbotten tidigare, säger Ulf.

Fågelinventeringen har gjorts under tre år hittills och visar bland annat att hyggen där man lämnat mycket lövträd flest sjungande fåglar.
– Fågelinventeringen behöver dock fortsätta under flera år för att vi ska kunna dra några slutsatser om hur skötseln av skogarna påverkar fågelfaunan, säger Ulf.

Kommande åtgärder

På eftermiddagen vandrade gruppen upp till Fäbodbergets topp på en nygjord stig som SCA har markerat upp i år.
– Längs stigen stannade vi till på några ställen och diskuterade hur gruppen tyckte vi skulle sköta tallskogen. Bland annat enades vi att vi skulle göra en naturvärdande avverkning där vi tar ut en tredjedel av virket och skapar olika rum i skogen, med luckor och soliga lägen. Vi har också planer på att föryngra ett område i parken med sälg under nästa år, avslutar Ulf.

Foto: David Rönnblom

Publicerad 2019-10-14