Fuktigare och frodigare vegetation med gott om småvatten. Det är resultatet efter en restaurering av rikkärret Rödmyran, Paulund i Västerbotten. Området omfattar 14 hektar och merparten av marken ligger på SCAs mark.

Det var för nio år sedan som SCA fick tips av länsstyrelsen i Västerbotten om att göra en restaurering av rikkärret Rödmyran, Paulund i Lycksele kommun. Rikkärret ingår i ett så kallat Natura 2000-område eftersom det omfattar värdefulla naturområden, där det mest skyddsvärda området är just rikkärret. Rödmyran dikades troligen på 1930 talet som så många andra myrar, med följden att vattennivån sjönk och den dränerade myren började att växa igen.

Varsam avverkning

SCA äger merparten av marken där rikkärret ligger. Innan man kunde börja lägga igen diken behövde man avverka och röja man bort en del träd. För att kunna göra det på bästa sätt utan att skada marken så behövde man invänta en vinter med djup tjäle och lite snö.

– En sådan vinter hade vi 2013-2014 så då satte vi igång.  Röjnings- och avverkningsarbetet gjordes manuellt och vi använde en lätt traktor för att köra ut virket. På sommaren efter kunde vi restaurera myren och lägga igen gamla diken så att vattennivån kunde stiga och myren återfick sin naturliga miljö, säger Ulf Hallin, SCAs naturvårdsspecialist i Västerbotten, och fortsätter:

– Tack vare att vi inte lade igen hela dikessystemet utan gjorde torvproppar på utvalda ställen så har det kunnat bildas flera småvatten eller gölar. Dessutom tog vi bort en del träd. På fem år har området dessutom blivit mer fuktigt och fått en frodigare vegetation.

Gynnar många arter

Rikkärr är ofta artrika och här växer till exempel orkidén guckosko. Här förekommer även den sällsynta kalkkärrsgrynsnäckan som behöver en fuktig och basisk miljö för att trivas.  

– Här växer också arter som axag, rundsileshår, slåtterblomma och dvärglummer och en den ökade örtrikedomen gynnar bla fjärilar och andra insekter. De småvatten som har bildats gynnar arter som trivs i fiskfria vatten, som t ex groddjur och olika arter av sländor, säger
Ulf och avslutar:

– Det är väldigt roligt att Rödmyran nu åter får vara den myr som den en gång var. Denna typ av våtmarker är ju en bristvara i våra skogar och det känns extra bra att restaureringen blev lyckad.

Foto: Ulf Hallin/SCA

Publicerad 2019-07-03

Rödmyran Paulund i Västerbotten, restaurerad myr 2014, foton från 2019