Skogsvård är en viktig del i arbetet med att sköta om skogen. Genom att markbereda, plantera och röja skogen ser vi till att vi får en råvara med hög kvalitet. Under 2018 investerade vi över 180 miljoner kronor i skogsvårdsåtgärder i SCAs egen skog.

Under 2018 utförde SCA skogsvård på totalt cirka 55 000 hektar i den egna skogen. Dessutom hjälpte vi många privata skogsägare. Till skogsvård räknas markberedning då man förbereder marken inför plantering liksom själva planteringsarbetet och efterföljande röjning när träden hunnit bli 2-3 meter höga.

Många utmaningar

2018 var dock ett speciellt år för skogsvården.  Extrem torka och mycket hög brandrisk förde med sig många utmaningar för dem som arbetade med skogsvårdsåtgärder så som både i SCAs egen skog och hos privata skogsägare som anlitat SCA för hjälp.

– Den varma sommaren, med betoning på juli, gjorde att vi fick göra flera ändringar av våra planer och under vissa perioder fick de maskiner som skulle markbereda endast köra under delar av dygnet då det var lägre brandrisk, eller så fick de helt avstå från att köra, berättar Leif Johansson vid stab skogsvård som ansvarar för skogsvårdsfrågor, och fortsätter:

– Det här innebar att vi inte nådde upp till vår målsättning. Totalt markbereddes 76 procent av den planerade arealen på vår egen skog och hos privata skogsägare. Det motsvarar totalt 20 100 hektar, varav 14 282 ha på vår egen skog.  Vi har alltså kvar drygt 6 000 hektar som vi inte hann med och som nu ska markberedas under sommaren 2019. Men läget ser mycket bra ut eftersom vi har upphandlat maskinresurser för att klara av årets ökade markberedningsareal.

När det gäller kvaliteten på det utförda markberedningsarbetet så blev det all time high under fjolåret.

– Vi hade 97 procent godkända markberedningspunkter, alltså där man planterar plantorna, och det är nytt rekord. Jag vill ge en eloge till alla som arbetat med detta och lyckats så bra, säger Leif.

Vanligast med plantering

Plantering är det i särklass vanligast sättet att skapa ny skog. Under fjolåret planterades drygt 17 000 hektar av SCAs egna marker och närmare 6 300 hektar hos privata skogsägare. Svensk tall var det vanligaste trädslaget och omfattade merparten av planteringarna i den egna skogen, följt av gran och contortatall liksom en liten andel lärk.

– I snitt planterar vi 2 300 plantor per hektar, vilket motsvarar två till tre plantor för varje träd vi avverkar. När det gäller kvaliteten så hade vi 95 procent godkänt planterade plantor enligt våra instruktioner, vilket är bra. Däremot sätter vi emellanåt lite för få plantor så i år ska vi fokusera extra på det, poängterar Leif.

– Att investera i skogsvård är ju att investera i framtiden. En välskött skog ger bra avkastning och är en satsning som lönar sig. Vi på SCA är väldigt bra på skogsvård, med en hög kvalitet till en bra kostnad, konstaterar Leif.

Digitaliserad kvalitetskedja

Numera är SCAs omfattande kvalitetskedja, där vi följer upp skogsvårdsarbete med hjälp av kvalitetsdeklarationer, helt digitaliserad. Det betyder att alla som arbetar med skogsvård följer upp arbetet med hjälp av appar i mobiler och läsplattor.

– Entreprenörerna gör egna kvalitetsdeklarationer som sedan personal på våra skogsförvaltningar gör stickprovskontroller på. Sedan har vi en central uppföljning av stickproven där vi ser till att skogsförvaltningarna följer upp arbetet på rätt sätt. På det här sättet kan vi säkerställa att alla har rätt kvalitet och arbetar på samma sätt, säger Leif.

All data om skogsvården samlas i ett datasystem.

– Tack vara det vet vi hur vi ska sköta skogen på bästa sätt för att säkerställa att vi får en hög kvalitet på framtidens råvara, säger Leif.

Foto: Michael Engman

Publicerad 2019-03-28