Arbetet med att kunna etablera ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massabruk löper på enligt plan. I december berättade vi att en viktig milstolpe hade uppnåtts genom att detaljplanen för bioraffinaderiet vunnit laga kraft. Nu är det dags för nästa milstolpe – att lämna in miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund.

På anläggningen ska restprodukter från fabriken och sågverk i regionen vidareförädlas till förnybara kolväten. Dessa förnybara kolväten kan användas för tillverkning av olika sorters fordonsbränslen, kemikalier, plaster, färger, medicinska preparat och mycket annat.

- Vårt uppdrag i denna projektfas är att säkerställa externa tillstånd för att SCA ska kunna etablera ett bioraffinaderi på Östrand. Att detaljplanen vann laga kraft i december var en viktig milstolpe i projektet. Att projektet nu har planstöd tror vi underlättar övriga tillståndsprocesser i och med att markens lämplighet har prövats. Nästa steg är nu att denna vecka lämna in miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Detta gäller både ett nytt miljötillstånd för bioraffinaderiet samt vissa ändringar av massabrukets miljötillstånd. I bioraffinaderiets miljötillstånd ansöker vi även om en vattendom som möjliggör en utbyggnad i havet för att få plats med anläggningen. Totalt behöver vi cirka 23 hektar för att få plats med den anläggning vi vill kunna bygga, säger Roger Östlin som är SCAs huvudprojektledare för projektet.

Ansökt produktionsvolym motsvarar svenska inrikesflygets förbrukning av flygbränsle

Den ansökta produktionsvolymen av förnybart kolväte vid Östrands bioraffinaderi är mer än svenska inrikesflygets förbrukning av flygbränsle[1].

- Om det kolväte vi avser att producera skall användas som flygbränsle, bensin eller diesel är för tidigt att säga, bioraffinaderiet skapar många möjligheter. Produkterna skulle även kunna användas som råvara för att ersätta andra fossila produkter i samhället. Att det är ett stort miljöprojekt råder det inget tvivel om, säger Anders Edling Hultgren, Chef Bioraffinaderi på affärsområde Förnybar Energi.

Stark klimatnytta

Projektets klimatnytta är beräknad till en nettoreduktion av växthusgaser på ca 1 200 000 CO2-ekvivalenter[2] per år.

- Vår ambition har varit att göra en så bra ansökan som möjligt för att undvika omfattande kompletteringskrav. Myndigheterna har ett omfattande material på 2500 sidor att sätta sig in i. En realistisk gissning är att vi kan bli kallade till en domstolsförhandling inom 1-1,5 år. Parallellt med detta löper några andra tillståndsprocesser för flytt av kraftledningar mm. Om allt går som vi hoppas har vi alla tillstånd säkrade om något år. Jag vill förtydliga att inga beslut ännu är fattade inom SCA att bioraffinaderiet ska byggas. Först och främst måste vi ha alla tillstånd på plats innan vi kan börja planera att bygga en ny fabrik, fortsätter Roger.

Arbetet har genomförts i ett nära samarbete mellan olika affärsområden på SCA och med externa konsulter.

- Jag som är relativt ny på SCA är imponerad av det varma mottagande jag har fått och den kompetens och det samarbetsklimat som finns här på SCA, avslutar Roger.

Unikt projekt
Förutom råvara från skogen skulle ett bioraffinaderi länkat till Östrand nyttja restprodukter och lokalproducerad grön el från massabruket. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet skulle göra att ett unikt projekt tog plats i Timrå. Det går helt i linje med företaget ambition att öka värdeskapandet av biprodukter från skogen och industrin, det skapar förutsättningar för en lönsam och hållbar tillväxt.

Frågor och svar om ett eventuellt bioraffinaderi på Östrand.

[1] Källa: Energimyndigheten

[2] Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten med varandra.

Publicerad 2019-03-11