SCAs positiva trend med allt färre skador på forn- och kulturlämningar håller i sig. Målet är noll skador på lämningar i samband med markberedning och slutavverkning. – Vi går åt rätt håll mot vår nollvision, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.

2016 startade SCA ett handlingsprogram med målet är att inga kända och registrerade forn- eller kulturlämningar ska skadas av skogsbruket. De flesta allvarliga skadorna uppstår i samband med markberedning eller vid slutavverkning, genom att man  t ex  kör sönder lämningarna.

Under 2018 låg skadorna på 10,7 procent totalt, varav 4,8 procent var skador som uppstod i samband med markberedning. Året innan låg motsvarande siffror på 23 respektive 10 procent.

– Det känns bra. Det är tydligt att med en bra planering så lägger vi grunden för att ställa kulturstubbarna rätt och det i sin tur ger färre skador, säger Anna och fortsätter:

– Med fokus på vår nollvision har vi arbetat mycket med utbildningar och informationsöverföring mellan planering, avverkning och markberedning.  Av de skador som uppstår så minskar de grova skadorna och vi har färre skador på de mest känsliga delarna av lämningen.

Kulturstubbar avgörande faktor

Att använda så kallade kulturstubbar på rätt sätt har varit avgörande för att få ner skadenivån. Genom att planera var de ska stå och sedan kapa träd så att de blir 1,3 meter höga stubbar får lämningen en bra skydd.

– Vi har arbetat med tydliga direktiv om hur man ska ställa kulturstubbar så att de visar maskinförarna var lämningen finns. I de fall vi har brustit i planeringen och avverkningen så att inte kulturstubbarna har ställts på rätt sätt så har vi planerat om inför markberedning och satt ut extra stakkäppar för att tydligt signalera att här finns en lämning. Det har också påverkat resultatet positivt säger Anna.

Stort engagemang

– Jag tycker det är roligt att det finns ett stort och brett engagemang i vår organisation för dessa frågor. Vi har en handlingsplan, vi genomför utbildningar och vi följer upp vårt arbete så att vi ser att vi arbetar på rätt sätt och åtgärdar våra brister. Det känns som om vi har satt igång en snöboll som bara växer med tiden. Fortsätter vi tålmodigt arbetet framåt så kommer skadorna att minska ytterligare eftersom vi bara börjat arbetat oss igenom den långa kedja av moment som ska se till att vi undviker skador, avslutar Anna.

Toppbilden visar en fångstgrop. Foto: Tommy Andersson.
Bilden ovan visar Anna Cabrajic vid en kulturstubbe. Foto: Michael Engman.

Publicerad 2019-03-19