Skogsbruket ska bli mer digitalt så att skogen kan användas mer effektivt och på ett mer hållbart sätt. Det tycker SCA och andra aktörer inom skogsnäringen som driver det gemensamma forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

Tillgången till stora digitala informationsflöden ökar snabbt och ger nya möjligheter. Genom att länka ihop informationsflöden kan skogsnäringen öka effektiviteten och förädlingsvärdet i skogen samtidigt som man bidrar till ökad hållbarhet med ett mer skonsamt skogsbruk. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ska därför fokusera på digitalisering av hela den skogliga värdekedjan.

– Vi tycker det här är ett jättespännande och roligt projekt som tar sikte på framtiden. Nu kan vi bli ännu effektivare i hur vi använder skogen och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Magnus Bergman, chef för teknik- och verksamhetsutveckling vid SCA, och fortsätter:

– Vi arbetar redan med många digitala lösningar, men i det här projektet ser vi bland annat möjligheten att på ännu bättre sätt knyta samman våra sågverks behov med våra sätt att beräkna hur virket kan användas mest optimalt. Den digitala informationen ger större möjligheter att förenkla arbetsprocesser och att ge bättre stöd till våra maskinförare.

Smarta beslutsstöd

I programmet ska man bland annat undersöka hur nya möjligheter att samla in och bearbeta data som kan göra det lättare att utveckla smarta planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruket. Med rätt planeringsstöd kan skogsråvaran och maskinerna utnyttjas effektivare och med bättre precision. Forskningsprogrammet ska också titta på hur digitalisering kan underlätta flödet av rester från skogsbruket och såg- och massaindustrin till förädling i bioraffinaderier och ta fram digitala lösningar för skogliga hållbarhetsanalyser och en utvecklad samhällsdialog.

– Programmet kommer att bidra till ett viktigt språng i digitaliseringen av skogsbruket och skogsindustrin. Det ökar branschens konkurrenskraft och är ett viktigt steg i omställningen till en hållbar cirkulär bioekonomi, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Mistra Digital Forest ska pågå i fyra år och finansieras till stor del av forskningsstiftelsen Mistra medan Skogsindustrierna leder arbetet.

Foto: Michael Engman

Publicerad 2019-02-06