Sörgraninge mångfaldspark är rik på många arter av ovanliga marksvampar medan Tjäderbergets mångfaldspark hyser både sällsynta fjärilar och skalbaggar. Det visar två olika inventeringar som SCA har låtit göra.

Varje år genomförs olika inventeringar av t ex fåglar, fjärilar och andra insekter i SCAs mångfaldsparker och även övriga skogar.

– Syftet är att få reda på vad det finns för fauna och särskilt om vi har några sällsynta arter som kan vara ett kvitto på att vi har höga naturvärden i ett område. Sedan vill vi ju gärna följa utvecklingen över tid så att vi ser om de åtgärder vi gör har någon effekt och att de miljöer vi gynnar är de rätta, säger Ulf Hallin, naturvårdsspecialist i Västerbotten.

Sällsynt dagfjäril

I Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten inventerade man insekter under den gångna sommaren. Genom att sätta ut fällor på olika platser kan man ta reda på vilka arter som finns. Inventeraren Roger Pettersson, som också är forskare vid SLU lyckades även observera ett stort antal av den sällsynta dagfjärilen turkos blåvinge.

– Den verkar gilla det gamla fäbodområdet i parken, där den blomrika fäbodmarken med gott om blommor och örter är en viktig livsmiljö, säger Ulf. För några år sedan högg vi bort all gran och det mesta av björken som hade vuxit upp på den gamla fäbodängen och lämnade alla sälgar och aspar. Därefter brände vi området och fick på så vis upp en örtrik vegetation. Och det verkar ha gynnat fjärilen. Nu ska vi fortsätta att sköta fäbodmiljön så att fjärilen och andra arter blir kvar.

Skalbagge i död ved

Fäbodvallen visade sig även vara hem åt en skalbagge som är sällsynt i hela Europa och som bara har hittats ett fåtal gånger i Sverige.
– Den kallas ”Sahlbergs halvknäppare” (Rhacopus sahlbergi). När vi brände området skadades en del sälgar och eftersom denna skalbagge lever i död ved av sälg så verkar den trivas här, säger Ulf. 

Ulf hoppas på fler insektsfynd, men får vänta tills det slutliga resultatet av inventeringen blir klart senare i vinter.

Marksvampar i bränd skog

I Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland har man undersökt tillgången på rotade marksvampar i en sandtallskog på 11,5 hektar som naturvårdsbrändes 2017. I tallskogar på sand och grus kan det finnas speciella svampar som är anpassade till väldränerade marker med gles vegetation och ett tunt humus­täcke.

– Vi visste att det fanns många svamparter i området, tack vare en tidigare inventering. Genom att bränna fort fältskiktet ville vi gynna svamparna och deras förmåga att bilda fruktkroppar, berättar Mikael Berg, distriktsansvarig vid Ångermanlands skogsförvaltning.

Många fler

Bränningen blev framgångsrik, det visade höstens inventering.

– Den stora skillnaden jämfört med den förra inventeringen var att vi gjorde många fler fynd av samma art nu. Svamparna har alltså ökat i antal. Jag hade hoppats på detta, men var lite skeptisk eftersom sommaren var så torr. Men det påverkade inte svamparna.

Området hyser många olika rödlistade marksvampar och mycel, vilket är svamparnas rotsystem som växer i långa trådar (hyfer) och bildar nätverk under marken. Man hittade även några nya sällsyntheter.

– Inventeringen visade bland annat att det finns många mycel av svampar som jättemusseron, tallgråticka, tallriska och skrovlig taggsvamp, samt flera av goliatmusseron. Dessutom hittades den mycket sällsynta lammtickan och talltuvskivlingen, även kallad Hon-shimeji ,på några platser, berättar Mikael och avslutar:

– Magnus Andersson vid företaget Foran, som utförde inventeringen, tycker att området framstår alltmer som en riktig pärla, vilket är väldigt roligt. Det här visar att bränning är en bra metod för att gynna marksvampar och det kan vi ta med oss i skötseln av andra sandtallskogar.

Foto
Toppbild: Talltuvskivling, även kallad hon-shimeji, av Mikael Berg.
Överst: Turkos blåvinge av Tomas Rydkvist.
Mitten: Fäbodpmrådet i Tjäderberget av Ulf Hallin.
Längst ner: Tallgråticka av Mikael Berg.

SCAs mångfaldsparker

SCA har fem mångfaldsparker som är större skogsområden som vi sköter för att gynna känsliga djur- och växtarter. Vi använder en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka naturvärden som redan finns och skapa nya.  Läs mer här

Publicerad 2018-10-22