SCA har gjort ett av de nordligaste fynden i Sverige av aspfjädermossa. Den sällsynta mossan upptäcktes i SCAs skog i Västerbotten under en träff med SCAs naturvårsspecialister och naturvärdesinventerare.

– Vårt första fynd av aspfjädermossan gjordes i en sedan tidigare upptäckt och skyddad nyckelbiotop. Men sedan gjorde vi ytterligare fynd i ett intilliggande bestånd med något lägre naturvärde. Vårt fynd är faktiskt ett av de absolut nordligaste fynden i Sverige, vilket gör det särskilt intressant, berättar Andreas Renöfält, en av SCAs skogsekologer.
– Jag har rapporterat fyndet i Artportalen och fick då meddelande att det var det första i Åsele lappmark, berättar Ulf Hallin, SCAs naturvårdsspecialist i Västerbotten.

Ökad kunskap

Det var under en så kallad kalibreringsträff med SCAs naturvårsspecialister och naturvärdesinventerare som fyndet gjordes. Under dessa träffar övar man på att tillämpa SCAs metodik för naturvärdesbedömning så att alla ska identifiera och avgränsa skogar med höga naturvärden på ett enhetligt och systematiskt sätt.

– Det var verkligen jätteroligt att få se och lära oss känna igen aspfjädermossa, det är ju en hotad art som många av oss aldrig har sett, säger Andreas. Sedan var det extra roligt att hitta den i ett område där ingen trodde att den skulle finnas. Genom att lära oss att känna igen mossan har vi ökat vår kompetens i att hitta känsliga och skyddsvärda biotoper eftersom den är en så kallad "signalart". Den signalerar alltså en miljö som också hyser många andra, ofta krävande, arter. Kunskapen om arter och ekosystem är ju A och O för att vi ska kunna bruka skogen på ett hållbart sätt så att den biologiska mångfalden bevaras.

Visa rätt hänsyn

Aspfjädermossan är både sällsynt och hotad och är därför kategoriserad som "sårbar" i rödlistan*. Den är känd från ca 130 lokaler och då främst från södra Småland upp till Ångermanland. Forskning har dock nyligen visat att den förmodligen har haft en större utbredning och att den fortsätter att minska. Den trivs bäst i tämligen fuktiga lägen i flerskiktade och olikåldriga granbestånd med inslag av asp eller ädla lövträd.

– Aspfjädermossan växer en bit upp på stammen av äldre aspar och vill varken ha för mycket eller för lite solljus. Eftersom den har mycket specifika behov behöver den mer än generell hänsyn för att klara sig. Tack vare våra fynd kan vi nu visa mossan den hänsyn den behöver för att klara sig under kommande skogsbruksåtgärder. Därför kommer alla aspar att lämnas och de med aspfjädermossa på stammen kommer dessutom att få rejält med skuggande träd omkring sig, säger Andreas

Mer information om aspfjädermossa finns på Artdatabanken 

Foto: Ulf Hallin, SCA

*Fakta rödlistan
Rödlistning är en klassificering av arter efter en bedömning av deras risk att dö ut. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. I Sverige är det Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som tar fram nationella rödlistor som sedan slutligen slås fast av Naturvårdsverket. Listorna uppdateras var femte år.

 

Publicerad 2018-08-23