Stor försiktighet och omfattande bistånd till räddningstjänsten. Den rekordlånga torkan får konsekvenser för SCA. Flera bränder har berört SCAs skogar och SCAs skogsbruk har fått göra betydande anpassningar för att kunna bedriva verksamheten med största möjliga brandsäkerhet.

Bränder pågår inom hela SCAs verksamhetsområde och flera av dem är i skrivande stund inte under kontroll. SCA bistår på flera håll räddningstjänsten med personal och utrustning. En omfattande brand i Stormossaflon i trakten av Helgum på Ångermanlands förvaltning upptäcktes den 7 juli men först efter tio dagar var den så under kontroll att SCA kunde ta över ansvaret för eftersläckning.

Endast en mindre del av den skog som brann hörde till SCA, men förvaltningen bistod räddningstjänsten med personal och utrustning under större delen av brandförloppet. Förvaltningens personal tar nu ansvaret för eftersläckningen, som väntas pågå i minst en vecka.

Eftersom SCA har verksamhet över hela den norra halvan av Sverige finns det möjligheter till anpassning till den lokala variationen. Avverkning flyttas från torra och steniga trakter till trakter som är mjuka och finjordsrika. Verksamhet flyttas från dagtid till natten.

SCAs arbetsledning går trakt för trakt och praktiskt taget dag för dag igenom brandläget med arbetslagen och drar slutsatser när det gäller hur arbetet ska bedrivas. SCA tar kostnaderna för brandvakt, nattkörning eller stillestånd, så att en entreprenör inte behöver väga brandrisk mot inkomst.

Dessa anpassningar har så här långt inneburit att virkesförsörjningen till SCAs industrier har skett utan störningar. Avverkningsarbetet har pågått på de allra flesta håll, men ibland på andra trakter än de planerade och nattetid i stället för dagtid.

Markberedning är den mest brandfarliga verksamheten i skogen och på flera förvaltningar har man valt att helt ställa in markberedningen tills vidare. Om man inte lyckas ta igen dessa stillestånd i höst, så kan det få konsekvenser för planteringen nästa år. I år fortsätter planteringen som vanligt och välvattnade täckrotsplantor från Bogrundet som planteras djupt på väl markberedda hyggen klarar den utdragna torkan.

De flesta av de bränder som startat i SCAs verksamhetsområde har orsakats av åska eller av rörligt friluftsliv. SCAs åtgärder för att bedriva skogsbruk med stor anpassning till den höga brandrisken har fungerat väl.

Publicerad 2018-07-19