Produktgruppen Celeste består av fyra starka, helt klorfria, barrvedssulfatmassa kvaliteter: Celeste, Celeste Strong, Celeste Tissue och Celeste Filter. Beroende på våra kunders behov, är kvaliteterna tillverkade med varierande ljusstyrkenivåer. Massan kan levereras både som ark- och flingtorkad.

SCA Östrand har utvecklat speciella massakvaliteter med anpassade egenskaper för tryckning och skrivpapper, mjukpapper och finpapper. Produktutvecklingen omfattar hela värdekedjan, från valet av lämplig virkesråvara till prepareringen av den färdiga massan. Celeste massor kännetecknas av utmärkta malningsegenskaper, renhet och hög styrka. Tack vare den goda malbarheten kan energiinsatsen i malningen och därmed kostnaden, ofta sänkas relativt andra massor.

 

Celeste

Celeste är vår huvudprodukt och tillverkas i 80, 85 och 90 procent ISO-ljushet. Den kan levereras både som ark- och flingtorkad. Produkten Celeste känns igen på dess utmärkta malningsegenskaper, låga spethalt, renhet samt höga styrka. Tack vare den goda malbarheten kan energi­insatsen i malningen och därmed kostnaden, ofta sänkas relativt andra massor och malningskapacitet frigörs.

Celeste har ett brett användningsområde och lämpar sig väl för tillverkning av de flesta produkter som till exempel mjukpapper, skriv- och tryckpapper, finpapper samt olika specialprodukter.

Valet mellan ark- och flingtorkad massa beror bl a på kundens malutrusting samt på vilka produktegenskaper som efterfrågas. En av fördelarna med den flingtorkade Celeste är att den kan levereras utan balsträng. Balsträngen har då ersatts med ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av massabalarna innan upplösning.

Celeste Strong

Celeste Strong är utvecklad som en förstärkningsmassa för trähaltiga papper, men används också i ett flertal specialprodukter. Den finns i ISO-ljusheterna 80, 85 och 90 procent och kan levereras både som ark- och flingtorkad.

Celeste Strong karakteriseras av hög bulk, fiberlängd och rivstyrka samt högre motstånd mot malning i jämförelse med standard Celeste. Egenskaperna har gjort att den även funnit nya spännande användningsområden där de längre fibrerna och den höga bulken kommer väl till pass.

Utveckling av en ny produkt omfattar hela värdekedjan från valet av lämplig virkesråvara till prepareringen av den färdiga massan.

Valet mellan ark- och flingtorkad massa beror bl a på kundens malutrusting samt på vilka produktegenskaper som efterfrågas. En av fördelarna med den flingtorkade Celeste är att den kan levereras utan balsträng. Balsträngen har då ersatts med ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av massabalarna innan upplösning.

Celeste Tissue

Celeste Tissue är en produkt speciellt framtagen för mjukpapper. Den finns i ISO-ljusheterna 85 och 90 procent och kan levereras både som ark- och flingtorkad.

Celeste Tissue har utmärkta egenskaper, såsom hög dragstyrka, låga variationer i egenskaper, låg spethalt, renhet och mycket god malbarhet har gjort att den kommit att bli mycket uppskattad av kunderna.

Utvecklingen av en ny produkt omfattar hela värdekedjan, från valet av lämplig virkesråvara till prepareringen av den färdiga massan. Celeste Tissue har ett brett användningsområde och lämpar sig väl för tillverkning av de flesta mjukpappersprodukter.

Valet mellan ark- och flingtorkad massa beror bl a på kundens malutrusting samt på vilka produktegenskaper som efterfrågas. En av fördelarna med den flingtorkade Celeste kan levereras utan balsträng. Balsträngen har då ersatts med ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av massa­balarna innan upplösning.

Celeste Filter

Celeste Filter utvecklades under 2012 eftersom det fanns en efterfrågan på marknaden för en kvalitet med fokus på filtersegmentet. Den finns i ISO-ljushet 90 procent och levereras endast som flingtorkad.

Celeste Filter kännetecknas av hög porositet, särskilt vid låg malning. Produkten har visat sig fungera bra för en mängd olika filterprodukter. I kombination med stark miljöprofil det har varit mycket uppskattat av våra kunder.

Under utvecklingen av Celeste Filter har vi samarbetat med filterpappertillverkare för att förstå marknadskrav som måste uppfyllas. För att uppnå en hög porositetskvalitet är det viktigt att välja vedråvara mycket noga och ha en skräddarsydd produktionsprocess.

Celeste Filter är utvecklat för filtersegmentet och är därför bara flingtorkad eftersom denna torkningsprocess förbättrar porositetsegenskaperna. Som för alla Celestes flingtorkade massabalar kan den levereras utan balsträng. Balsträngen har då ersatts med ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av massabalarna innan upplösning.

Celeste miljöprofil

Kombinationen av TCF , FSC® , PEFC™ och låga koldioxidutsläpp, med ett ständigt miljöförbättringsarbete, har gett oss en ledande position bland de sulfatmassabruk med minst miljöpåverkan.

Vår massa kännetecknas av en unik miljöprofil. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön och att hushålla med våra resurser genom att utveckla och förbättra produktionsprocessen. I vår ständiga strävan att minimera fabrikens påverkan på den yttre miljön har vi gjort omfattande investeringar som innebär betydande miljöförbättringar; en ny sodapanna och turbin som ger minskade luftutsläpp och gör oss självförsörjande av grön el, en ny biologiskt reningsanläggning som minskar utsläpp till vatten och ett modernt TCF-blekeri med mycket låg vattenförbrukning, det enda långfibersulfatblekeri som är byggt och dimensionerat uteslutande för TCF-blekning. Det senaste miljöprojektet som förverkligats var BioLoop projektet, som inkluderar världens första trä- pulvereldademesaugn. SCA Östrands nya mesaugn ger en årlig minskning av bränsleoljeförbrukning på mer än 17 000 kubikmeter. Det i sin tur ger en minskning av fossila koldioxidutsläpp, även känd som klimatpåverkan, med mer än 80 procent. Till detta kommer investeringar i logistik med bland annat järnvägsspår och ny kaj, allt för att minska vår belastning på miljön.

Certifierad verksamhet
Ett certifierat verksamhetssystem är basen i vår verksamhet. Här ingår miljöledningssystemet ISO 14001, kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och energiledningssystem enligt ISO 50001.

Rutiner finns även för vår kemikaliehantering, som kontrolleras mot vår kemikaliedatabas. Dessutom uppfyller vi kraven för ett flertal miljömärkningssystem tex. Nordiska Svanen och EU Ecolabel. En hög produktsäkerhet är en hörnsten för våra massor och våra produkter uppfyller produktsäkerhetsstandarder som den tyska BfR.

FSC®- och PEFC™-certifierade produkter
SCA är Europas största skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. SCAs skogsbruk är certifierat enligt FSC®, Forest Stewardship Council sedan 1999 och sedan 2011 även PEFC™-certifiering. Det visar att SCA uppfyller kriterierna för ett ansvarsfullt skogsbruk med balans mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Östrands massafabrik är certifierad i enlighet med Chain of Custody vilket innebär att vi har full kontroll på råvarans ursprung, både den FSC®/PEFC™-certifierade råvaran samt den övrigt inköpta. Alla Celestekvaliteter kan köpas som skogscertifierade.

Celestes tillverkningsprocess

Sulfatprocessen
Varje vardag året om lossas ved från tåg, båt och timmerbil motsvarande 130 timmerbilar på vedgården.

Veden barkas och huggs till flis som lagras i separata stackar beroende på sort. Detta gör det möjligt att tillverka massor som är anpassade efter kundernas specifika krav på egenskaper.

Flisen kokas i en kontinuerlig kokare, silas och tvättas innan den bleks med syrgas, peroxid och ozon. Den bleks från 80 till 90 procent ISO-ljushet och blir vit och fri från föroreningar. Blekningen av massa görs i en så kallad TCF-process (helt klorfri) och sker helt utan tillsats av klorkemikalier.

Den blekta massan torkas sedan på en arktorkmaskin eller i en flingtork. Därefter förpackas den torkade massan i balar, emballeras och fraktas med lastbil till SCA Logistics för vidare transport med båt, tåg eller lastbil till våra kunder.

Vätska från kokaren (svartlut) innehåller använda kemikalier och utlöst vedsubstans. Svartluten överförs till indunstningen där torrhalten höjs innan den förbränns i sodapannan. I sodapannan återvinns kemikalierna och vedsubstansen omvandlas till värme för tillverkning av ånga. I mixeriet sker den slutliga beredningen av kemikalierna och ny kokvätska bildas.

Den högtrycksånga som tillverkas i sodapannan trycksänks i en turbin för elproduktion. Ånga med ett lägre tryck används i tillverkningsprocessen. Dessutom kan spillvärme användas till uppvärmning av lokaler.

Fjärrvärme levereras till Timrå kommun för uppvärmning av bostäder.

Celeste historia

Östrands massafabrik i Timrå har tillverkat pappersmassa i nästan 80 år. Det var i samband med bildandet av SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget – och med tankarna på den norrländska skogen och dess möjligheter som finansmannen Ivar Kreuger 1929 beslutade att bygga Europas största och modernaste sulfatfabrik vid Östrand. En fabrik, då liksom nu, är ledande när det gäller modern teknik och god arbetsmiljö.

År 1995 byggdes en helt ny TCF blekeri vid SCA Östrand och den nya sulfatmassaprodukten "Celeste" föddes. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla Celeste till att vara kanske den mest miljö kompatibla sulfatmassa på marknaden. Idag är Celeste en produktfamilj med anpassade egenskaper för olika slutanvändningar, såsom mjuk- och trähaltiga papper.

Kontakter Celeste

Vi producerar

430000

ton per år av vår sulfatmassa Celeste