SCA-koncernen har utvecklat processer för att producera biodrivmedel från restprodukter från sågverks- och massaindustri. SCA Biorefinery Östrand AB planerar nu bygga ett nytt bioraffinaderi. Det planerade bioraffinaderiet kommer att utnyttja bland annat energi och råvaror från massabruket. För att möjliggöra detta avser Östrand att söka tillstånd om ändrad verksamhet.

Samverkan med det planerade bioraffinaderiet medför vissa förändringar i Östrands massafabrik, av vilka några bedöms kräva ändring av det befintliga tillståndet. Det befintliga tillståndet är ett nyligen utfärdat miljötillstånd (M 11173-15, 2016-07-01) omfattande en maximal produktion av sulfatmassa och CTMP-massa på totalt 1 100 000 ton per år, varav maximalt 120 000 ton CTMP.
SCAs bedömning är att ändring av befintligt tillstånd kan behövas för att ta emot och rena avloppsvatten från det planerade bioraffinaderiet, ta emot svaggaser i den första utbyggnadsfasen av bioraffinaderiet och utöka hamnverksamheten så att den även gäller fartyg till det planerade bioraffinaderiets verksamhet.

SCA Östrand har inlett ett samrådsförfarande enligt miljöbalken för att senare kunna inge en ansökan till miljödomstolen för att få tillstånd till vissa ändringar av massabruket föranlett av det planerade bioraffinaderiet. Sakägare, närboende, organisationer och övriga berörda bereds härmed tillfälle att yttra sig i ärendet.

Samråd för ansökan om tillstånd för SCA Biorefinery Östrand har redan genomförts.

Nedan finns ett samrådsunderlag med närmare information om de planerade förändringarna av massabruket.

Synpunkter lämnas skriftligen innan den 31 juli 2018 till:

SCA Östrand

att: Catarina Ljungberg

861 81 Timrå

eller via e-post catarina.ljungberg@sca.com

 

Publicerad 2018-06-20