SCAs stora skogsområde, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige, varav två miljoner hektar brukas för virkesproduktion, förvaltas på ett hållbart sätt. Tillväxten är över 20 procent högre än avverkningen, vilket innebär att skogen binder varje år stora mängder koldioxid, netto - betydligt mer, i själva verket, än de totala utsläppen från hela SCAs verksamhet.

Vi ersätter varje träd vi avverkar med tre nya, antingen genom naturlig föryngring eller genom plantering. Inom varje fas av skogsbruket hanteras varje steg med största hänsyn till miljön. Målet är en bevarad biologisk mångfald - växt- eller djurarter bör inte äventyras att utrotas.

En trädstam från SCAs skogsmark används till 100 procent, antingen till produkter eller till energi. Eftersom SCA äger sågverk, massa- och pappersbruk och tillverkar skogsbaserade biobränslen, samverkar allt i ett effektivt system. Alla kvaliteter av ved används och varje del av ett träd kan utnyttjas.

Fiberstrategi

SCA arbetar ständigt med att minska miljöbelastningen i transporterna, det görs framför allt genom effektiv transportstyrning där virket i normalfallet går till den närmaste industrin, men även genom att vi transporterar i allt större omfattning på tåg genom vårt terminalsystem.

Vi producerar sågade trävaror av de största stockarna. Mindre stockar och flis används i massaproduktionen. Grenar är trädtopparna och sågspån används i träpellets produktion, vilket är en skogsbaserade biobränslen som används för uppvärmning hushåll.

Råmaterialkontroll

Färskfiberanskaffning och säker spårbarhet

Frågorna om ansvarsfullt skogsbruk och olagligt avverkat timmer blir allt viktigare i samhället och bland kunderna.

Kunderna vill ha produkter som härrör från lagliga och miljövänliga energikällor. Kraftfullare åtgärder diskuteras både på nationell och internationell nivå för att bekämpa handeln med virke från kontroversiella källor. Ansvarsfulla virkesköp bidrar till att minska riskerna i affärsrelationer och minska sannolikheten för kostsamma rättsliga efterspel.

Under årens lopp har SCA haft ett nära samarbete med Världsnaturfonden WWF och andra intressenter för att utveckla ett brett stöd och en livskraftig spårbarhetsstandard för FSC-certifiering som gör det möjligt för kunderna att stödja ansvarsfullt skogsbruk genom sitt val av certifierade produkter.

Kontroversiella källor enligt definitionen i SCA:

  • olagligt avverkat timmer
  • virke från skogar med höga naturvärden
  • virke från områden där mänskliga rättigheter eller traditionellaursprungsbefolkningars rättigheter personer kränks

SCA har för att säkerställa att ved och nyfiberbaserade material (även halvfabrikat såsom inköpt massa och wellpapp) som används i sina processer inte kommer från kontroversiella källor. Efter leverantörer har dokumenterat hur deras operativa normer uppfyller SCAs krav kommer SCA utvärdera dem baserat på deras svar. Vid behov kommer SCA granska leverantören för att få fullständig information.

SCAs fabriker uppfyller FSC Controlled Wood Standard.