SCA har full kontroll över hela kedjan, från råvaror, genom hela produktionen till distribution. Kombinationen av olika miljömärken tillsammans med att ständigt förbättra miljöarbetet gör att vi befinner oss i en ledande position bland massafabriker med minst miljöpåverkan.

  • Genom kompetens och väl etablerade rutiner behåller vi kontrollen över urval och hantering av kemikalier, säkerställer produktsäkerheten, hälsa och säkerhet för de anställda, skydd av allmänheten och låg miljöpåverkan.
  • Denna ambition är föremål för att hitta kostnadseffektiva lösningar som inte äventyrar produktens kvalitet.
  • Vårt välskötta skogsinnehav tillsammans med energieffektiva processer och optimerade transporter gör det möjligt för oss att minska vår klimatpåverkan. Vi strävar efter att ytterligare minska mängden material som går till deponering.

 

Förbättra din produkts LCA

LCA (livscykelanalys) är en metod för att analysera miljöpåverkan av produkter och tjänster som tar hänsyn till produkters hela livscykel. En viktig styrka LCA är att den studerar hela produktsystem och därmed gör det möjligt för företag att undvika att mildra en miljöpåverkan på bekostnad av en annan.

Ett koldioxidavtryck (kolspår) är den totala effekten en produkt eller en tjänst har på utsläppen av växthusgaser, varav koldioxid är den viktigaste. För att beräkna ett kolspår måste du göra en livscykelanalys av din produkt.

SCA Östrands produkter kan förbättra dina produkters LCA mycket. Speciellt kolspårsvärdet.

Kolspår

Den viktigaste orsaken till klimatförändringarna är utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. En annan viktig orsak är den avskogning som sker i vissa delar av världen. Mycket enkelt, måste vi minska våra utsläpp av koldioxid och vi måste binda mer av den koldioxid som redan cirkulerar i atmosfären.

Skogsbruk och skogsprodukter spelar en viktig roll i detta, eftersom våra produkter består till stor del av kol som de växande träden har absorberat från atmosfären.

Energibesparingar

SCA Östrand levererar värme från processen till Timrå kommuns fjärrvärmenät.

Leveransen till Sundsvalls kommun är ett samarbetsprojekt med SCA Ortviken. Den energi som utvinns från SCA Ortvikens rökgaskondensering ger spillvärme till fjärrvärmenätet och motsvarar värmebehov 5000 småhus per år.

SCA Östrand kommer efter utbyggnaden 2018 att bli ledande i fråga om resurshushållning och kommer att generera ett ännu större energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme.

Sodapanna
2006 togs en ny sodapanna i bruk vid SCAs massabruk i Östrand. Sodapannan, som bränner restprodukter från massaproduktionen, kommer att leda till en ökad massakapacitet samt fördubbla produktionen av elenergi.

Bränslet till den här elproduktionen kommer till mer än 98 % från biobränsle, främst svartlut (en vattenlösning på ligninrester, hemicellulosa och de oorganiska kemikalier som används i processen).Sodapannan och turbinen höjer energieffektiviteten och vi kan nu producera 500 miljoner kWh grön el från svartlut och andra biobränslen.

Mesaugn
2011 gjordes ytterligare en investering i en ny mesaugn, som är den första i världen som eldas med träpulver från bränslepellets istället för eldningsolja eller naturgas. Träpellets produceras i SCAs anläggning BioNorr i Härnösand av sågspån från SCAs sågverk. Genom bytet till en nya mesaugn minskade SCA Östrand sina koldioxidutsläpp med 80 procent. Efter utbyggnaden av fabriken, som ska stå klar i juni 2018, kommer dagens nivå 25 000 ton fossil CO2 i framtiden bli 6 000- 25 000 ton CO2 per år (med fördubblad produktion, vilket innebär en halvering av CO2/ton massa).

Läs mer om SCAs hållbarhetsmål.

Hållbarhetsmål