ORT

Ospecificerad, Sverige

YRKESOMRÅDE

Examensarbete

ANSÖK SENAST

Examensarbete till SCA Skog, Skogsvårdsavdelningen

Hur optimerar vi naturhänsynen vid avverkning för hög produktion i föryngringar?

Din nästa utmaning

I samband med traktplanering ska den som planerar avgränsa områden för naturhänsyn som är över 0,1 ha, i hänsynsytor. Områden som mindre än 0,1 hektar definieras som detaljhänsyn och där ska skördarföraren själv ta ett beslut om hänsyn, såvida inte instruktioner framgår i traktdirektivet. Detaljhänsyn utgörs vanligtvis av att lämna enskilda träd eller mindre trädgrupper, hänsyn till både stående- som liggande död ved samt mindre fuktsvackor. Under 2017 uppgick naturhänsynen till 13 % av arealen som planerades för avverkning, vilket kan jämföras med att branschen som helhet lämnar ca 8 % (Skogsstyrelsen, 2015). Denna siffra inkluderar inte mindre ytor, enstaka träd eller död ved som utgör detaljhänsyn.


En bra markberedning lägger grunden för hög plantöverlevnad och tillväxt. Vid markberedning ska hänsyn tas till både hänsynsytorna och detaljhänsynen. Detta minskar i sin tur den areal som kan föryngras. Vi vill nu undersöka vilken areal som utifrån våra instruktioner för naturhänsyn inte kommer att markberedas och utgöra produktionsmark. En viktig del i arbetet är även att utvärdera och ge förslag på åtgärder som kan öka andelen produktionsareal utan att sänka naturvårdsambitionen.

Vem är du?

Vi söker dig som studerar till i första hand jägmästare eller skogsmästare. Du är intresserad av skogsvård- och naturvårdsfrågor och vill fördjupa din kunskap inom detta område, och omsätta dem praktiskt. Du har ett strukturerat arbetssätt, tar stort eget ansvar och drivs av att förbättra resultat. Din personlighet och ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: Respekt, Högklassighet och Ansvar.


Körkort är ett krav.


Stationeringsort är enligt överenskommelse och uppgiften utförs vid överenskommen tidpunkt.

Ytterligare information

För ytterligare information om tjänsten kontakta Leif Johansson, Skogsvårdsspecialist telefon 0663-15 05 15.


Facklig kontaktperson för Ledarna är Magnus Hamberg, telefon 0660-704 60, för Akademikerföreningen Lena Pettersson, telefon 060-19 31 61och för Unionen Pehr Rönnqvist, telefon 0911- 767 55.


Välkommen att skicka in din ansökan löpande, dock senast 2018-12-31 via www.sca.com. Arbetet kan utföras vid överenskommen tidpunkt och vi behandlar och läser ansökningarna löpande.


 

SCA at a glance

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för
skogsägare och effektiva transportlösningar.