Energi från vindkraft ska öka. EU har satt som mål att 20 procent av all energi som konsumeras av medlemsstaterna år 2020 ska vara förnybar. För uppnå målet beräknas att minst 34 procent av elenergin måste komma från förnybara källor, och att minst 40 procent av detta måste komma från vindkraft.

Samarbeten

E.ON
SCA har ett samarbetsavtal med E.ON Vind enligt vilket E.ON Vind ska utveckla ett antal vindkraftprojekt tillsammans med SCA.

Samarbetet omfattar i dagsläget Björnlandhöjden och Hästkullen.

Avtalet innebär att E.ON Vind driver projektarbetet. Vidare uppdateringar kring projektet återfinns på E.ONs hemsida.

FORSCA
Fred.Olsen Renewables AB och SCA Forest Products AB bildade år 2011 det gemensamma bolaget FORSCA AB. Syftet med bolaget är att etablera vindkraft i ett område öster om Näsåker i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.

I en första etapp omfattas 90 km² skogsmark. Målet är att bygga omkring 210 vindkraftverk. Detta skulle motsvara en produktion på ungefär 1 300 GWh producerad energi.

Inlämning av tillståndsansökningen beräknas ske i början av sommaren 2012.

Statkraft SCA Vind AB
Statkraft A/S och SCA Forest Products AB bildade år 2007 det gemensamma bolaget Statkraft SCA Vind AB (SSVAB). Syftet med bolaget är att etablera sju vindkraftparker i Västernorrland och Jämtland i vad som är en av Sveriges största industriinvesteringar. Totalt omfattas 194 km² skogsmark och målet är att bygga 490 vindkraftverk, vilket skulle motsvara 2 600 GWh producerad energi.

Mörttjärnberget togs i drift under försommaren 2014 och består av 37 vindturbiner med en total effekt av 85 MW, och väntas producera ca 280 GWh per år.

Stamåsen etapp 1 startades upp hösten 2013 och har 26 vindturbiner med en total effekt om 60 MW.

Länsterhöjden/Storflötten

Miljötillstånd för vindparken Länsterhöjden har den 5 juni 2015 vunnit laga kraft och omfattar ett område som maximalt kan rymma 20 vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd enligt beslut får vara 240 meter.

Vindparken ligger i den nordvästra delen av Ånge kommun. Överturingen samhälle ligger cirka sju (7) kilometer söder om Länsterhöjden och Ånge samhälle ligger ca trettio (30) km öster om Länsterhöjden.

Intill vindparken Länsterhöjden ligger vindparken Storflötten som projekteras av Turinge Energi vilka SCA Energy samarbetar med. Storflötten har miljötillstånd om maximalt 36 vindkraftverk med samma totalhöjd som gäller för vindpark Länsterhöjden.

Vindförhållandena är goda, vilket genomförd vindmätning med mast visar, vindmätningen för vindpark Länsterhöjden har pågått under perioden mars 2012 och avslutades under hösten 2014  

Elanslutning av vindparkerna i Rätan stamstation har säkerställts. Jämtkraft Elnät AB har fått koncession (tillstånd) för byggnation av kraftledningar till vindparken i september 2017.

 

Tidplan
Tider som är kursiva nedan är prognoser och kan komma att ändras beroende av ex. handläggningstider hos annan part.

Q2 2012

Samrådsperioden för både vindparkerna Länsterhöjden och Storflötten vindpark pågick under perioden juni 2012 till december 2012

Q4 2012

Tillståndsansökan lämnades in för de båda vindparkerna Länsterhöjden och Storflötten den 21 december 2012

Q4 2013

Ånge kommun tillstyrkte vindparkerna Länsterhöjden och Storflötten den 25 november i kommunfullmäktige

Q1 2014

Tillståndsbeslut lämnades under mars månad från miljöprövningsdelegationen för vindpark Länsterhöjden. Beslutet överklagas.

Q1 2014

Tillståndsbeslut lämnades under mars månad från miljöprövningsdelegationen för vindpark Storflötten. Beslutet överklagas.

Q2 2015

Miljötillstånd vinner laga kraft 5 juni 2015 för vindpark Länsterhöjden

Q4 2015

Miljötillstånd vinner laga kraft för vindpark Storflötten  

Q3 2017

Elanslutningen har säkerställts för vindparkerna

Q4 2017

Underlag om att uppföra vindparkerna har lämnats in till tillsynsmyndigheten.

Q1 2020

Vindparkerna beräknas har kunnat kopplas in på överliggande elnät

 

 

Björnsjöbodarna

Tillståndsansökan för vindparken Björnsjöbodarna lämnades in till Länsstyrelsen Västernorrland den 29 augusti 2015. Vindparken omfattar upp till maximalt 130 vindkraftverk fördelat på fyra vindbruksområden. Den totala höjden på vindkraftverken planeras uppgå till maximalt 220 meter, vid toppen på rotorbladen.

Projektet(se områdeskarta) är lokaliserat på gränsen mellan Bräcke och Ragunda kommuner ca 10 km söder om Stugun, i Jämtlands län.

Vindparkens omfattning var under samråd planerad att uppgå till 190 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 240 m fördelat på fem vindbruksområden. Efter samråd och genomförda utredningar så har omfattningen av vindparken justerats till 130 vindkraftverk och totalhöjden har reducerats från 240 till 220 meter.

Valet av vindkraftverk och leverantör kommer att ske i ett senare skede. Den planerade maximala totalhöjden för vindkraftverken innebär inte att det kommer att byggas vindkraftverk med den angivna höjden, utan höjden på vindkraftverken är satt med en marginal till den tekniska utvecklingen.

Den totala produktionen avgörs av antalet vindkraftverk som slutligen uppförs och vilken effekt dessa kommer att ha. Produktionen bedöms i dagsläget kunna uppgå till ca 1 300 GWh/år eller mer, baserat på antagen effekt och uppfattning att 130 stycken vindkraftverk kan etableras. Detta motsvarar en elkonsumtionen för ca 65 000 eluppvärmda villor eller hushållsel för 260 000 villor.

Björnsjöbodarna - beställ material

Tidplan

Tider som är kursiva nedan är prognoser och kan komma att ändras beroende av ex. handläggningstider hos annan part.

Q2 2013
Samrådsperioden för vindparken pågick under perioden maj 2013 till augusti 2014

Q3 2014
Tillståndsansökan lämnades in för vindparken den 29 augusti 2014

<Q4 2016
Tillståndsbeslut beräknas inkomma från miljöprövningsdelegationen för vindparken.

<Q2 2020
Vindparken beräknas kunna kopplas in på överliggande elnät.