Vårt breda bränslesortiment möjliggör leverans av trädbränsleblandningar efter önskemål. I kombination med egen produktion och logistik borgar det för långsiktiga och trygga bränsleleveranser. Vi har lång erfarenhet av bioenergiproduktion, kontroll på hela kedjan - från råvara till kund - och erbjuder FSC®-certifierade produkter. Välkommen att kontakta oss!

Biobränsle från skog

Vid skogsavverkningen produceras råvara till massa-, papper- och sågverksindustrier. Av den råvara som inte passar industrin producerar vi biobränslen till våra egna industrier samt externa kunder såsom kraft- och värmeverk.

Avverkningsrester

GROT, GRenar Och Toppar
Uttag av grot från skogen sker till största delen efter avverkningar på grandominerade skogar på frisk skogsmark. Uttagen föregås av en så kallad grotanpassad avverkning, där vi lägger grenar och toppar i högar vid sidan av skördarens körstråk samtidigt som träden avverkas.
Vi levererar grot till våra kunder, antingen i form av skogsflis eller som lösgrot (oflisad).

Bränsleved och Stamvedsflis

Bränsleved består av träd eller delar av träd som inte är anpassade för massa- och sågverksindustrins processer.
Det kan exempelvis vara träd som drabbats av rotröta eller som har andra defekter.

Bränsleveden levereras till våra kunder som rundved eller flisad (stamflis).

Torv

Torvtillgångarna på våra mossar växer ständigt och har under lång tid lagrat koldioxid. Ur miljösynvinkel är det bra att ta tillvara energin från våra dikade mossar, eftersom dessa avger stora mängder koldioxid.

Torven har uppkommit genom att markområden blivit försumpade eller genom att sjöar vuxit igen.

Skörden av energitorv sker på sommaren, antingen som frästorv eller som stycketorv. Frästorv utvinns från mossen genom att torven fräses upp från ytan och därefter torkas och lagras i täckta stackar. Stycketorv skördas av specialmaskiner, som tar upp sammanpressade stycken som lufttorkas på mossen.

Att elda torv och trädbränsle tillsammans ger en ökad effekt och högre verkningsgrad i värmepannor. Torvinblandningen ger även en stabilare förbränning, minskade utsläpp och lägre risk för driftstörningar. Det gör det möjligt att i högre utsträckning ersätta fossila energikällor.

Se filmklippet här nedan och lär dig mer om hur torven används idag och hur en fortsatt användning kan främja klimatutmaningen.

Återvunnet biobränsle

Returträflis, RT-flis. RT-flis, framställs genom krossning eller flisning av gammalt emballage, form-, eller rivningsvirke samt av spill från om- och tillbyggnationer.

Biobränsle från industrin

Träråvara som inte kan användas av industrierna blir biobränsle. Biprodukter från sågverken som bark, spån och torrflis blir bränsle och cellulosaflisen råvara till industrin.

Biprodukter från sågverk:

  • Sågspån
  • Kutterspån
  • Bark
  • Torrflis
  • Briketter
  • Pellets 


Kontakt

Sophia Innala, regionchef Norr, SCA Norrbränslen, SCA Energy, SCA Forest Products.
Regionchef Nord
Peter Brekke, regionchef mitt, SCA Energy, SCA Forest Products.
Regionchef Mitt