Länsterhöjden / Storflötten

Miljötillstånd för vindparken Länsterhöjden har den 5 juni 2015 vunnit laga kraft och omfattar ett område som maximalt kan rymma 20 vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd enligt beslut får vara 240 meter.

Vindparken ligger i den nordvästra delen av Ånge kommun. Överturingen samhälle ligger cirka sju (7) kilometer söder om Länsterhöjden och Ånge samhälle ligger ca trettio (30) km öster om Länsterhöjden.

Intill vindparken Länsterhöjden ligger vindparken Storflötten som projekteras av Turinge Energi vilka SCA Energy samarbetar med. Storflötten har miljötillstånd om maximalt 36 vindkraftverk med samma totalhöjd som gäller för vindpark Länsterhöjden.

Vindförhållandena är goda, vilket genomförd vindmätning med mast visar, vindmätningen för vindpark Länsterhöjden har pågått under perioden mars 2012 och avslutades under hösten 2014

Elanslutning av vindparkerna i Rätan stamstation har säkerställts. Jämtkraft Elnät AB har fått koncession (tillstånd) för byggnation av kraftledningar till vindparken i september 2017.

Byggnationen påbörjades under Q1 2018. Den 19. Juli 2018 övertog Green Investment Group, ett företag specialiserat på investeringar i grön energi, vindkraftsprojektet av SCA och Turinge Energi. Leverantör av turbinerna på 4,2 MW blev Siemens Gamesa. De totalt 56 turbinerna är fördelade över marker som hör till SCA, Sveaskog och privata markägare. Vindparkerna beräknas vara färdigbyggda vid årsskiftet 2019-2020. Projektet drivs av en lokal projektorganisation i Överturingen.

Green Investment Group är ett företag specialiserat på investeringar i grön energi och har, tillsammans med sitt moderbolag Macquire Group medverkat i över 200 gröna infrastrukturprojekt över hela världen.

Tidplan

Tider som är kursiva är prognoser och kan komma att ändras beroende av ex. handläggningstider hos annan part.

Länsterhöjden / Storflötten

Q2 2012

Samrådsperioden för både vindparkerna Länsterhöjden och Storflötten vindpark pågick under perioden juni 2012 till december 2012

Q4 2012

Tillståndsansökan lämnades in för de båda vindparkerna Länsterhöjden och Storflötten den 21 december 2012

Länsterhöjden / Storflötten

Q4 2013

Ånge kommun tillstyrkte vindparkerna Länsterhöjden och Storflötten den 25 november i kommunfullmäktige

Länsterhöjden / Storflötten

Q1 2014

Tillståndsbeslut lämnades under mars månad från miljöprövningsdelegationen för vindpark Länsterhöjden. Beslutet överklagas.

Q1 2014

Tillståndsbeslut lämnades under mars månad från miljöprövningsdelegationen för vindpark Storflötten. Beslutet överklagas.

Länsterhöjden / Storflötten

Q2 2015

Miljötillstånd vinner laga kraft 5 juni 2015 för vindpark Länsterhöjden

Q4 2015

Miljötillstånd vinner laga kraft för vindpark Storflötten

Länsterhöjden / Storflötten

Q3 2017

Elanslutningen har säkerställts för vindparkerna

Q4 2017

Underlag om att uppföra vindparkerna har lämnats in till tillsynsmyndigheten.

Länsterhöjden / Storflötten

Q1 2018

Byggnation har påbörjats.

Q1 2020

Green Investment Group övertar projektet av SCA och Turinge Energi.

Länsterhöjden / Storflötten

Björnsjöbodarna

Tillståndsansökan för vindparken Björnsjöbodarna lämnades in till Länsstyrelsen Västernorrland den 29 augusti 2015. Vindparken omfattade ursprungligen upp till maximalt 130 vindkraftverk fördelat på fyra vindbruksområden. I och med en projektminskning avser ansökan nu 73 verk fördelat på två områden. Den totala höjden på vindkraftverken planeras uppgå till maximalt 220 meter, vid toppen på rotorbladen.

Projektet (se områdeskarta) är lokaliserat på gränsen mellan Bräcke och Ragunda kommuner ca 10 km söder om Stugun, i Jämtlands län.

Vindparkens omfattning var under samråd planerad att uppgå till 190 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 240 m fördelat på fem vindbruksområden. Efter samråd och genomförda utredningar så har omfattningen av vindparken justerats till 130 vindkraftverk och totalhöjden har reducerats från 240 till 220 meter. Efter kompletteringar och revideringar av ansökan omfattar ansökan maximalt 73 verk.

Valet av vindkraftverk och leverantör kommer att ske i ett senare skedeDen totala produktionen avgörs av antalet vindkraftverk som slutligen uppförs och vilken effekt dessa kommer att ha. Produktionen bedöms i dagsläget kunna uppgå till ca 1 000 GWh/år eller mer, baserat på antagen effekt och uppfattning att 73 stycken vindkraftverk kan etableras. Detta motsvarar en elkonsumtionen för ca 50 000 eluppvärmda villor eller hushållsel för 200 000 villor.

Tidplan

Tider som är kursiva är prognoser och kan komma att ändras beroende av ex. handläggningstider hos annan part.

Björnsjöbodarna

Q2 2013

Samrådsperioden för vindparken pågick under perioden maj 2013 till augusti 2014

Q3 2014

Tillståndsansökan lämnades in för vindparken den 29 augusti 2014

Björnsjöbodarna

Q4 2018

Tillståndsbeslut beräknas inkomma från miljöprövningsdelegationen för vindparken.

<Q4 2022

Vindparken beräknas kunna kopplas in på överliggande elnät.

Björnsjöbodarna

Beställ material

Gå till formulär
Björnsjöbodarna
Beställ material
Beställ material

Tidig dialog

Intressanta vindområden på SCAs mark för vindbruk i ett tidigt skede

Läs mer
Tidig dialog
Tidig dialog
Vindbasen
Vindbasen