Samarbeten

Samarbete Eolus

Den 7 juli 2020 har SCA och Eolus tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade projektområden i Estland och Lettland. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW.

Till Eolus hemsida

Samarbete OX2

Den 7 maj 2019 har OX2 och SCA har tecknat samarbetsavtal om projektering av ny vindkraft. Målet är att inom en femårsperiod realisera ca 1 000 MW ny vindkraft med en årlig produktionskapacitet på ca 2,3 TWh. Initialt har OX2 och SCA identifierat en handfull lämpliga områden för vindkraft i Norrland. OX2 och SCA har påbörjat utvecklingen av dessa projekt och ytterligare områden kan bli aktuella.

Till OX2 hemsida

Just nu är 3 projekt aktuella för ytterligare information hänvisas till OX2s projektsida:

Marktjärn
Rambo
Grubban

Tidigare samarbete med Statkraft

Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands inland. SSVAB har byggt fyra vindparker med totalt 186 vindkraftverk, en installerad effekt på 546 MW och en produktion på ca 1,7 TWh per år. Bolaget har ägts till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. Den 6 april 2017 valde Statkraft och SCA att renodla sina roller i samarbetet genom en ny affärsuppgörelse. Statkraft övertog genom affären hela ägandet i SSVAB. SCA lämnade ägandet i SSVAB och erhåller som markägare arrende för vindparkerna. Vidare information kring projekten återfinns på statkrafts hemsida www.statkraftvind.se

Mörtjärnberget
Stamåsen
Ögonfägnaden
Björkhöjden

 

Projektområden på SCAs mark

I kartfunktionen som snart kommer nedan finns en översikt över vindområden på SCAs mark där projektering har inletts samt vilka som är i bygg och driftsfas.

SCAs skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. SCA har undantagit områden från skogsbruk på grund av höga naturvärden. Även vid omvandling av skog till annan markanvändning, däribland mark för vindkraftsändamål, ska hänsyn tas till dessa naturvärden därför kan även nyckelbiotop och frivilliga avsättningar synas i kartan nedan.

Vindprojekt Överturingen Wind Farm

(Projektområde Länsterhöjden och Storflötten)

Vindparken projekterades och såldes av SCA och ligger i den nordvästra delen av Ånge kommun. Överturingen samhälle ligger cirka sju kilometer söder om Länsterhöjden och Ånge samhälle ligger ca 30 km öster om Länsterhöjden. Projektet omfattar 56 turbiner på 4,3 MW med en totalhöjd på 220 m.
Byggnation av det av SCA projekterade vindprojektet avslutades september 2019. Projektet ägs i dag av Red Rock Power, ett skotskt investmentbolag och CapMan infra, ett finskt investmentbolag. SCA utför konsultuppdrag för projektet samt har en överenskommelse om vinterväghållning inom området.

Tidig dialog
SCA erbjuder möjlighet till tidig dialog innan den lagstadgade samrådsprocessen inleds vid en eventuell vindkraftsetablering. Här har du möjlighet att lämna in synpunkter redan innan SCA har tecknat nyttjanderättsavtal med en projektör.

Medarbetare vid Business Services ekonomi

Välkommen att kontakta oss!
Vi hjälper dig förverkliga dina vindkraftsplaner. Välkommen att kontakta oss!

Vindkraft. Förnybar energi.

Vindkraft
SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien. Vi kan erbjuda markområden med goda vindförhållanden och möjligheter att etablera stora vindparker.

Vindbasen

Leverantörer/entreprenörer kan marknadsföra sina produkter och tjänster till aktuella vindparker på SCA mark genom att utnyttja vindkraftcentrums leverantörsdatabas.

Vindkraftcentums databas som är utvecklad tillsammans med Umeå universitet riktar sig till företag, organisationer men även privatpersoner som kan erbjuda produkter och tjänster inom tillverkning, planering, byggnation, installation, boende och service i närområdet till vindparkerna.
För mer information hänvisas till Vindkraftcentrum