SCA Pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från våra sågverk. I torkprocessen frigörs terpener och hartssyror som naturligt finns i trä. När ångorna tillsammans med partiklar utsätts för solljus uppstår ibland ett ljusbrytningsfenomen som får ångorna att se blåaktiga ut och röken kan lukta lite annorlunda. Nu har vi investerar i ny teknik för att ta hand om partiklarna bättre och därmed minimera de tillfällen då blårök kan uppkomma.

Elfiltret är i drift

Under ett drygt år har projektgruppen arbetat med planering och installation av elfiltret. Det har inte bara varit tekniska utmaningar med ny teknik utan även logistiska. Transportfordonen som körde filterdelarna var 36 meter långa, vilket var en utmaning. Projektet har gått bra och projektgruppen är mycket nöjd med effektmätningarna som gjort efter installationen.

 

Den lokala luktpanelen har rapporterat betydligt färre störningstillfällen


- Det är viktigt för oss att få del av de närboendes upplevda erfarenheter, före och efter projektets genomförande. Och det är glädjande att de upplever så stor skillnad nu, säger Mårten Bengtsson.
Eftersom väder och vind påverkar om och var olägenhet uppstår, så går det inte att jämföra resultat före och efter fullt ut, men flera närboende upplever att antalet tillfällen då röken upplevs störande har minskat med upp till 75 procent sedan elfiltret togs i drift.

Några gånger per dygn rengörs filtret, vilket innebär att det under de korta stunderna fortfarande kan uppstå blårök - men i väsentligt mindre omfattning.

 

Så fungerar det

Rökgaserna kommer in till elfiltret via två rökgaskanaler, en för varje pelletsproduktionslinje. I kanalerna sprayas rökgaserna med vatten för att ytterligare tvätta bort partiklar som inte fastnat i den kondensering som finns sedan tidigare i fabrikens befintliga rökgaskanaler.

Rökgaserna sprids sedan jämnt i elfiltret och går via en så kallad skrubber upp till själva elfilterdelen. Elfilterdelen består av rör med en tråd (elektrod) i mitten. Tråden är strömförande och gör att partiklarna i rökgaserna får en elektrisk laddning, vilket i sin tur gör att de drar sig mot kanterna på röret eftersom röret är en motpol.

Därefter går rökgaserna via en droppavskiljare ut genom skorstenen.

För att hålla rören rena så startar en rengöringscykel med jämna mellanrum, cirka var tredje till var femte timme. Spolningen tar ca 5 minuter och under den tiden är efiltrets reningseffekt något begränsad.
De tekniska mätningar som gjorts efter idrifttagandet visar att filtret har den önskade effekten och tar hand om partiklarna på ett effektivt sätt.

 

 

Tidigare uppdateringar:

Projektet inleddes 2021

Med ny teknik i form av ett vått elfilter ska den blå rök som uppstår i torkningsprocessen minimeras.

Elfiltret anlände strax före påsk och de två stora delarna ställdes upp samma dag. Lyftet gick smidigt och nu har arbetet med att koppla in och testa filtret påbörjats.
- Vi beräknar att elfiltret är i drift i början av juni 2022, säger Mårten Bengtsson, processansvarig i projektet.

Förra sommarens lokala luktpanel kommer inbjudas att återigen anteckna de tillfällen då de upplever den störande röken från Bionorr. Tillsammans med de tekniska mätningarna kommer deras upplevelser före och efter elfilterinstallationen att vara kvittot på om vi lyckats förbättra närmiljön.

Uppdatering juni 2022: Elfiltret är nu inkopplat.

 

Bilder från projektet

Dessa förbättringar har också genomförts på Bionorr: 


• Ett nytt, högre och tåligare plank är på plats runt spånplanen. Det förhindrar att spån blåser ut i havet samt dämpar visst buller från anläggningen.

• Ett projekt för att ytterligare förbättra reningen av process- och dagvatten har genomförts. Två nya sedimenteringsbassänger har tagits i bruk.

• En traktor med större lastkapacitet bemannar spånplanen. Det innebär mindre körsträcka och tid för att lasta in samma mängd spån som tidigare. Effektivare, mindre utsläpp och färre tillfällen då traktorkörningen kan orsaka störande ljud.

 

Närboende som har funderingar eller synpunkter kan kontakta SCA om pelletsverksamheten på e-postadressen: bionorr@sca.com


För ytterligare information, kontakta:

Per-Arne Persson, fabrikschef Bionorr, tel: 070-663 74 88

Vi hoppas projektet kommer göra positiv skillnad för de närboende i Härnösand, säger Erika Edmark, marknadskommunikatör och Mårten Bengtsson, produktionsledare vid SCAs pelletsanläggning Bionorr.

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Pelletstillverkning hos BioNorr i Härnösand.

Kundtjänst pellets
Välkommen till oss på kundtjänst! Vi svarar på dina frågor om värmepellets, pelletseldning och stallpellets, tar emot din order och aviserar dig före leverans, om så önskas. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor.

Therese Nylander, affärsutvecklare arbetar med utveckling av biodrivmedel hos SCA.

Förnybar energi
Hos oss blir skogsbrukets och skogsindustrins restprodukter samt markernas vindlägen till förnybar energi. Vi utvecklar även produkter inom nästa generations biodrivmedel och gröna kemikalier.