Fråga

När tas beslutet om bioraffinaderiet?

Svar

Det är många frågor kvar att utreda och det återstår en hel del ingenjörsarbete. Under andra halvan av 2025 är marken klar för bygge och före dess ska beslut ha fattats.