Fråga

Hur mycket mer trafik blir det?

Svar

Transporter kommer att ske av fast träråvara till anläggningen i form av spån, bark, grot samt kemikalier och olika insatsvaror som behövs för processen. Den flytande råvaran i form av svartlut mm kommer att pumpas i ledningar från det intilliggande massabruket. En bedömning är att antal lastbilstransporter i genomsnitt blir 120 lastbilar per dygn samt lika många tomtransporter ut, sammantaget 240 lastbilar per dygn. Dagens lastbilstrafik, inkluderat den trafik utbyggnaden av massafabriken beräknats ge, 530 fordon per dygn, ökar till 770 fordon per dygn. Transporter av förnybar diesel och bensin från anläggningen och vissa intransporter av kemikalier kommer att ske med fartyg från kaj vid Östrands massabruk. Fartygsanlöpen bedöms till i storleksordningen 100 fartyg per år.