Kategori: Frågor och svar - Landutbyggnad Östrand

Fråga: Varför inleder SCA ett landbyggnadsprojekt?

Svar: SCA genomför landbyggnaden för att möjliggöra framtida expansion. En möjlighet till framtida expansion är att uppföra ett bioraffinaderi, något som SCA har erhållit miljötillstånd för att göra. Det har dock inte tagits något beslut i frågan om bioraffinaderi. Ett bioraffinaderi skulle kunna producera förnybara drivbränslen och placeringen nära Östrands massabruk ger möjlighet att utnyttja energi och biflöden från massatillverkningen, samtidigt som man kan utnyttja biprodukter från andra tillverkningsprocesser och skogsbruk. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet gör projektet unikt. För en sådan industri har SCA fått miljötillstånd av Mark- och miljödomstolen, (30 september 2020).

Fråga: Varför påbörjar ni landbyggnadsprojektet innan beslutet om bioraffinaderiet är taget?

Svar: Ett projektbeslut om landbyggnad och ett beslut om bioraffinaderi sker i separata beslutsprocesser. I dagsläget är vi inte redo för ett beslut om ett bioraffinaderi. Det återstår fortfarande lite arbete att utveckla dessa nya teknologier innan de är redo att byggas i kommersiell industriell skala, men när den dagen kommer vill vi vara redo och förberedda med bra industrimark att kunna bygga på.

Fråga: När tas beslutet om bioraffinaderiet?

Svar: Det är många frågor kvar att utreda och det återstår en hel del ingenjörsarbete. Under andra halvan av 2025 är marken klar för bygge och före dess ska beslut ha fattats.

Fråga: När startar landbyggnaden?

Svar: Landbyggnaden påbörjas i oktober 2022 och vi beräknar att detta arbete är klart i årsskiftet 2024/2025.

Fråga: Var kommer landbyggnaden att ske?

Svar: Mark- och landbyggnadsarbeten kommer att utföras väster om SCAs massafabrik Östrand. Det är på SCA-mark som redan används till, eller är avsedd för, industriändamål. En del av Klingerfjärden kommer också att fyllas ut med landmassa. Området blir ca 20 ha, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. En ny detaljplan för området har tagits fram av Timrå kommun.

Fråga: Hur många blir det som kommer att jobba med landbyggnadsprojektet?

Svar: Det kommer variera under projektets gång. Det blir cirka 20 till en början.

Fråga: Vad händer om bioraffinaderiet inte blir verklighet, vad gör ni av marken som ni bygger då?

Svar: I det fall något investeringsbeslut om ett bioraffinaderi inte tas kommer marken att kunna nyttjas för andra ändamål.

Fråga: Hur mycket mer trafik blir det?

Svar: Transporter kommer att ske av fast träråvara till anläggningen i form av spån, bark, grot samt kemikalier och olika insatsvaror som behövs för processen. Den flytande råvaran i form av svartlut mm kommer att pumpas i ledningar från det intilliggande massabruket. En bedömning är att antal lastbilstransporter i genomsnitt blir 120 lastbilar per dygn samt lika många tomtransporter ut, sammantaget 240 lastbilar per dygn. Dagens lastbilstrafik, inkluderat den trafik utbyggnaden av massafabriken beräknats ge, 530 fordon per dygn, ökar till 770 fordon per dygn. Transporter av förnybar diesel och bensin från anläggningen och vissa intransporter av kemikalier kommer att ske med fartyg från kaj vid Östrands massabruk. Fartygsanlöpen bedöms till i storleksordningen 100 fartyg per år.

Fråga: Hur håller jag mig som närboende uppdaterad om vad som händer?

Svar: Vi har kallat till ett närboendemöte i början av landbyggnadsprojektet. Till närboende, eller andra intresserade, kommer vi att skicka ut nyhetsbrev med status i projektet en gång i kvartalet eller om det uppstår ett annat behov. Under rubriken Landbyggnad Östrand håller vi webbsidan www.sca.com uppdaterad om vad som händer i projektet.

Fråga: Hur blir det med Merlobäcken?

Svar: Förstärkningslinjen som behövs för stabilisering och utökning av landyta, ansluter i väster till land cirka 15 m norr om Merlobäckens mynning. Man kommer kunna följa Merlobäcken ända till havet och mynningen blir oförändrad.

Fråga: Det utfördes en massa mätningar av föroreningar i Skönviken förra vintern? Vad blev resultatet?

Svar: Den del av havsviken som berörs av landutbyggnaden delades in i 24 rutor á 50 x 50 meter. I dessa rutor togs prov på olika djup av ett flertal ämnen. Det var enbart i en av dessa rutor som ett gränsvärde av kvicksilver överskreds och det kommer under hösten 2022 att forslas bort på deponi.

Fråga: Kan man bygga land på vintern?

Svar: Genom att hålla isfritt så kan vi göra det.