Fråga

Varför ett bioraffinaderi?

Svar

SCA vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. De förnybara drivmedel som skulle kunna framställas kan ersätta vanlig fossil bensin och diesel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Produktion av förnybara drivmedel skulle också öka förädlingsvärdet på all skog och gynna hela regionen.