Fråga

Finns det risker med anläggningen?

Svar

Riskerna med den planerade verksamheten på Östrands bioraffinaderi utgörs av brand, gasutsläpp eller explosion kopplat till hanteringen av spån, bark och pellets, samt till produktion eller användning av brandfarliga produkter och gaser som bensin, diesel, vätgas och gasol. Riskerna som bioraffinaderiet tillför är inte nya eller okända. De brandfarliga vätskor och gaser som kommer att hanteras på bioraffinaderiet hanteras på många raffinaderier och bränsleterminaler i Sverige och på andra platser i världen. Exempelvis på raffinaderier finns i Göteborg och Lysekil. För den här typen av anläggningar finns det rigorösa krav. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tar fram riktlinjer för hur anläggningen ska utformas så att det ska vara säkert för de som har sin arbetsplats i anläggningen och för omgivande bebyggelse. Säkerhetsfrågorna är av högsta prioritet. SCA och berörda myndigheter kommer tillse att de risker som är förknippade med verksamheten hanteras på bästa sätt.