Fråga

Får allt plats på ytan vid Östrand?

Svar

Dagens yta räcker inte för bioraffinaderiet. Det behövs ytterligare yta och området för det planerade bioraffinaderiet behöver stabiliseras. För att säkerställa stabiliteten för hela landområdet kommer en förstärkning att anläggas i form av t ex en dubbelspont. Förorenade sediment som finns i vattnet idag kommer att stabiliseras och nyttiggöras för planerad landbyggnad. En förstärkningslinje, stabil och tät barriär, byggs i viken på betryggande avstånd från den spärrade strandzonen. Då säkerställs stabiliteten för hela landområdet ända upp till järnvägen.