Kategori: Vad, varför och när?

Fråga: Vad är det SCA vill bygga vid Östrand?

Svar: Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. I det planerade bioraffinaderiet kommer restprodukter från skogsbruk och skogsindustri att användas för produktion av förnybara biodrivmedel. Även andra bioprodukter såsom biokemikalier och biokol kommer att produceras.

Fråga: Varför ett bioraffinaderi?

Svar: SCA vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. De förnybara drivmedel som skulle kunna framställas kan ersätta vanlig fossil bensin och diesel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Produktion av förnybara drivmedel skulle också öka förädlingsvärdet på all skog och gynna hela regionen.

Fråga: Varför vill SCA bygga anläggningen just i Timrå?

Svar: Det finns många fördelar med att integrera ett bioraffinaderi med ett sulfatmassabruk. Bark, svartlut och ånga kan t ex tas direkt från massabruket till drivmedelsproduktionen. Till produktionen kan också biomassa (sågspån, bark och grot) användas. Biomassa transporteras redan idag till Östrand från sågverk och skog i regionen. Östrand är ett energieffektivt massabruk i världsklass. Ett bioraffinaderi länkat till Östrand, skulle nyttja restprodukter och lokalproducerad grön el från massabruket. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet skulle göra att ett unikt projekt tog plats i Timrå.

Fråga: När startar bygget?

Svar: Det finns inga beslut fattade om byggnation av anläggningen. För att vara redo vid ett investeringsbeslut har platsen börjat iordningsställas till industrimark. Om det blir byggstart beror bland annat på vilken lagstiftning och vilka villkor som gäller för förnybara drivmedel om några år, när förutsättningarna för ett beslut finns på plats.

Fråga: Finns det risker med anläggningen?

Svar: Riskerna med den planerade verksamheten på Östrands bioraffinaderi utgörs av brand, gasutsläpp eller explosion kopplat till hanteringen av spån, bark och pellets, samt till produktion eller användning av brandfarliga produkter och gaser som bensin, diesel, vätgas och gasol. Riskerna som bioraffinaderiet tillför är inte nya eller okända. De brandfarliga vätskor och gaser som kommer att hanteras på bioraffinaderiet hanteras på många raffinaderier och bränsleterminaler i Sverige och på andra platser i världen. Exempelvis på raffinaderier finns i Göteborg och Lysekil. För den här typen av anläggningar finns det rigorösa krav. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tar fram riktlinjer för hur anläggningen ska utformas så att det ska vara säkert för de som har sin arbetsplats i anläggningen och för omgivande bebyggelse. Säkerhetsfrågorna är av högsta prioritet. SCA och berörda myndigheter kommer tillse att de risker som är förknippade med verksamheten hanteras på bästa sätt.

Fråga: Hur stor blir anläggningen?

Svar: Området för anläggningens alla delar blir ca 20 ha, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. Det kommer att finnas silos, tanklager, byggnader med torkar. Anläggningen planeras att vara i drift dygnet runt och 365 dagar per år. Produktionen av biodrivmedel planeras till i storleksordningen 300 000 ton kolväten per år vid fullt utbyggd anläggning.

Fråga: Får allt plats på ytan vid Östrand?

Svar: Dagens yta räcker inte för bioraffinaderiet. Det behövs ytterligare yta och området för det planerade bioraffinaderiet behöver stabiliseras. För att säkerställa stabiliteten för hela landområdet kommer en förstärkning att anläggas i form av t ex en dubbelspont. Förorenade sediment som finns i vattnet idag kommer att stabiliseras och nyttiggöras för planerad landbyggnad. En förstärkningslinje, stabil och tät barriär, byggs i viken på betryggande avstånd från den spärrade strandzonen. Då säkerställs stabiliteten för hela landområdet ända upp till järnvägen.