Fråga

Kommer det att ske utsläpp i vattnet ifrån anläggningen?

Svar

Det kommer att uppstå avloppsvatten i procesen som kommer att renas innan det leds till havet, antingen i massabrukets rening eller i egen utrustning för bioraffinaderiet. Dagvatten kommer att samlas upp och ledas till en dagvattenanläggning.