Fråga

Kommer det att lukta från bioraffinaderiet?

Svar

Stor vikt har lagts vid att säkerställa att lukt elimineras bland annat genom att sluten hantering av t.ex. bark och sågspån. Färdiga produkter som biobensin och biodiesel kommer hanteras i helt slutna system.