Kategori: Följder och resultat av ett Bioraffinaderi

Fråga: Hur mycket skulle ett bioraffinaderi på Östrand kunna producera?

Svar: Total produktionskapacitet beräknas kunna uppgå till ca 300 000 ton biodrivmedel årligen. Det är en volym som ungefär motsvarar förbrukningen av bensin och diesel i Västernorrlands och Jämtlands Län eller 3-4 % av Sveriges nuvarande drivmedelsförbrukning. Dessutom skulle anläggningen producera en typ av biokol.

Fråga: Vad skulle göra SCAs anläggning unik?

Svar: Den stora skillnaden är främst att råvaran till bioraffinaderiet skulle komma från skogen. Men också att skogliga energirester från andra tillverkningsprocesser, t ex Östrand, kan återvinnas till förnybara drivmedel. Dessutom skulle anläggningen delvis kunna drivas på SCA-producerad grön el från Östrand. Det är systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet som gör projektet riktigt unikt.

Fråga: Vilken kommunikation kommer ske med berörda intressenter?

Svar: Under tillståndsansökan ägde flera dialogprocesser rum i form av samråd och möten med berörda parter, kommunpolitiker, näringslivet, organisationer, föreningar och privatpersoner. Allmänheten kallades till samråd den 21 mars 2018. Innan ett investeringsbeslut har fattats kommer det framförallt vara denna webbplats som hålls uppdaterad med information om projektet.

Fråga: Hur många nya jobb uppskattar ni att anläggningens kommer att generera?

Svar: Det är för tidigt att uppskatta antalet arbetstillfällen i en driftfärdig anläggning. Under byggnationen kan 50-100 nya arbetstillfällen genereras direkt kopplat mot anläggningen. Utöver detta det skapas även möjligheter för näringstillväxt för restauranger, entreprenörer och liknande.

Fråga: Vilka typer av jobb kommer att finnas?

Svar: I en sådan här anläggning kommer det att behövas flera olika typer av yrkeskategorier. Drifttekniker, ingenjörer, underhållstekniker för mek och el etc.

Fråga: Kommer det att lukta från bioraffinaderiet?

Svar: Stor vikt har lagts vid att säkerställa att lukt elimineras bland annat genom att sluten hantering av t.ex. bark och sågspån. Färdiga produkter som bensin och diesel kommer hanteras i helt slutna system.

Fråga: Kommer det att bullra från anläggningen?

Svar: På ett raffinaderi förekommer utrustning som vid drift av anläggningen alstrar ljud, såsom pumpar, kompressorer, fläktar mm. Även hantering av biomassa, fackling och transporter genererar buller. Anläggningen kommer att konstrueras på ett sådant sätt att bullernivåerna minimeras. Under byggnation av anläggningen kommer dock en del buller uppstå.

Fråga: Hur mycket mer trafik blir det?

Svar: Transporter kommer att ske av fast träråvara till anläggningen i form av spån, bark, grot samt kemikalier och olika insatsvaror som behövs för processen. Den flytande råvaran i form av svartlut mm kommer att pumpas i ledningar från det intilliggande massabruket. En bedömning är att antal lastbilstransporter i genomsnitt blir 120 lastbilar per dygn samt lika många tomtransporter ut, sammantaget 240 lastbilar per dygn. Dagens lastbilstrafik, inkluderat den trafik utbyggnaden av massafabriken beräknats ge, 530 fordon per dygn, ökar till 770 fordon per dygn. Transporter av förnybar diesel och bensin från anläggningen och vissa intransporter av kemikalier kommer att ske med fartyg från kaj vid Östrands massabruk. Fartygsanlöpen bedöms till i storleksordningen 100 fartyg per år.

Fråga: Kommer det att ske utsläpp i vattnet ifrån anläggningen?

Svar: Det kommer att uppstå avloppsvatten i procesen som kommer att renas innan det leds till havet, antingen i massabrukets rening eller i egen utrustning för bioraffinaderiet. Dagvatten kommer att samlas upp och ledas till en dagvattenanläggning.

Fråga: Hur blir det med Merlobäcken?

Svar: Förstärkningslinjen som behövs för stabilisering och utökning av landyta, ansluter i väster till land cirka 15 m norr om Merlobäckens mynning. Man kommer kunna följa Merlobäcken ända till havet och mynningen blir oförändrad.