Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri. Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi.

SCA erhåller tillstånd för ett bioraffinaderi på Östrand

Till nyheten
Bioraff webb

En process med att utreda förutsättningar för en möjlig lokalisering av ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik i Timrå har startat.

Att just Östrand föreslås som lokalisering beror bland annat på att den utbyggda Östrandsfabriken ger möjlighet att utnyttja energi och biflöden från massatillverkningen, samtidigt som man kan utnyttja biprodukter från andra tillverkningsprocesser och skogsbruk. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet gör projektet unikt.

De biodrivmedel som skulle kunna framställas kan ersätta vanlig fossil bensin och diesel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Biokol skulle kunna ersätta fossila bränslen i anläggningar för t ex el- och värmeproduktion. Produktion av biodrivmedel skulle också öka förädlingsvärdet på all skog och gynna hela regionen.

Om det blir ett bioraffinaderi på Östrand beror bland annat på resultatet av detaljplaneprocesser, miljöprövningar, vattendom samt vilken lagstiftning och vilka villkor som gäller för biodrivmedel om några år, när förutsättningarna för ett beslut finns på plats.

Under projektets gång kommer flera dialogprocesser att ske i form av samråd och möten med berörda parter, kommunpolitiker, näringslivet, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Samråd för allmänheten ägde rum den 21 mars 2018.

Varför vill SCA bygga anläggningen i Timrå?

Frågor och svar Bioraffinaderi
Frågor & svar
Frågor & svar

Kontakt