Såg- och kutterspån samt övriga biprodukter blir idag till biobränsle. Vårt mål är att skapa nya lönsamma affärer baserade på tillgångar inom SCA. Primärt så inriktar vi oss på att öka värdet på restprodukter från skogen och industrierna.

Öppen innovation, det vill säga samarbeten med externa parter, utgör en viktig del av vårt innovationsarbete. Det är ett resurseffektivt arbetssätt för att leverera ökad kund- och konsumentnytta.

SCA Biorefinery Östrand AB

Med ett effektivt skogsbruk och industriell utveckling skapar vi framtidens förnybara drivmedel. Drivmedel och kemikalier som framställs av olja, kan produceras av restprodukter från skogen.

Förnybara drivmedel

Projekt vindkraft

Vi möjliggör att det kan projekteras på flera områden på SCA mark och tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Målet år 2025 är en kapacitet på 11 TWh.

Projekt på SCAs mark

Kontakter

Samarbeten vindkraft


FORSCA
Fred.Olsen Renewables AB och SCA bildade år 2011 det gemensamma bolaget FORSCA AB. Syftet med bolaget är att etablera vindkraft i ett område öster om Näsåker i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Tillståndsansökan lämnades in hösten 2012 med målet att bygga omkring 180 vindkraftverk. I och med en projektminskningen avser ansökan nu 152 verk Detta skulle motsvara en produktion på ungefär 2 100 GWh producerad energi.I Tillståndsprocessen pågår fortfarande. Ett beslut förväntas under Q2 2018Vidare information kring projekten återfinns på FORSCAs projektsida www.forsca.se.

Statkraft SCA Vind AB
Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands inland. SSVAB har byggt fyra vindparker med totalt 186 vindkraftverk, en installerad effekt på 546 MW och en produktion på ca 1,6 TWh per år. Bolaget har ägts till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. Den 6 april 2017 valde Statkraft och SCA att renodla sina roller i samarbetet genom en ny affärsuppgörelse. Statkraft övertog genom affären hela ägandet i SSVAB. SCA lämnade ägandet i SSVAB och erhåller som markägare arrende för vindparkerna. Vidare information kring projekten:

• Mörttjärnberget
• Stamåsen
• Ögonfägnaden
• Björkhöjden

återfinns på Statkrafts projektsida www.vindkraftnorr.se