Hur mycket energi kan ett vindkraftverk producera?

Årsproduktionen för ett modernt vindkraftverk ligger på 5 000 – 8 000 MWh/år. Detta motsvarar elkonsumtionen i 200 – 300 eluppvärmda villor. Generellt gäller att ju högre vindkraftverket är, desto mer el kan det producera.

Hur mycket kan vindkraft påverka utsläppen av koldioxid?

Varje MWh som produceras av vindkraft istället för i ett kolkraftverk minskar utsläppen av koldioxid med ca 850 kg. Det innebär att ett vindkraftverk kan minska utsläppen med 4 300 – 6 800 ton koldioxid per år.

Hur många arbetstillfällen innebär skapas av en vindkraftpark?

För 200 vindkraftverk kommer investeringen under uppbyggnadsfasen att generera ca 2 000 årsarbeten under 4-5 år, varav 500 skapas inom 300 km från vindparken.
För den efterföljande driftsfasen (ca 25 år) räknar vi med en anställd per sju verk, vilket, för 200 verk, skulle motsvara ca 30 lokala arbetstillfällen för drift och underhåll. Se vidare den studie som gjorts vid uppförandet av Havsnäs vindkraftpark.

På vilket sätt utreds hur etableringen av en vindkraftpark kan minimera påverkan på människor och miljö?

Det genomförs ett omfattande utrednings- och fältarbete inom flera olika områden. Påverkan på människor studeras genom kartläggning av buller och skuggor, vilka, tillsammans med iskast, är de "vindkraftsspecifika" säkerhetsrisker som finns. Djur och natur studeras bland annat genom kulturmiljöinventering, naturinventering, fladdermusinventering, örn- och fågelinventering, våtmarksinventering och studie av övriga vattenmiljöer. Även byggandet av transportvägar och elanslutningar studeras för att se hur det kan ske på bästa möjliga sätt.

Hur är det med påverkan från buller, infraljud och lågfrekvent ljud?

Den forskning som finns inom området idag visar att om de gällande riktlinjerna uppfylls så finns det inte några hälsorisker. Det finns en rapport som Naturvårdsverket beställt just kring detta ämne. 

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Det kommer att vara möjligt att vistas i parken precis som tidigare under driftfasen. Under själva anläggningsfasen kan vissa delar av parken betraktas som byggarbetsplats och därmed kan tillgängligheten vara begränsad. Ibland påstås det att hela vindkraftparken kommer att hägnas in och spärras av – detta är dock inte sant. Det finns istället studier som visar att besöksfrekvensen går upp efter anläggandet av en vindkraftpark, troligen på grund av att ett väl utbyggt vägnät gör området mer lättillgängligt.