Här finns frågor & svar angående en möjlig lokalisering av ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik.

Vad är det SCA vill bygga vid Östrand?

Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi, en anläggning för produktion av biodrivmedel såsom t ex förnybar bensin, diesel och biokol.

Varför ett bioraffinaderi?

SCA vill växa inom förnybar energi, erbjuda kunderna fler produkter och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel.

De biodrivmedel som skulle kunna framställas kan ersätta vanlig fossil bensin och diesel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Biokolet skulle kunna ersätta fossila bränslen i anläggningar för t ex el- och värmeproduktion. Produktion av biodrivmedel skulle också öka förädlingsvärdet på all skog och gynna hela regionen.

Hur mycket skulle ett bioraffinaderi på Östrand kunna producera?

Total produktionskapacitet beräknas kunna uppgå till ca 250 000 ton biodrivmedel årligen. Det är en volym som ungefär motsvarar förbrukningen av bensin och diesel i Västernorrlands och Jämtlands Län eller 3-4 % av Sveriges nuvarande drivmedelsförbrukning. Dessutom skulle anläggningen producera en typ av biokol.

Varför vill SCA bygga anläggningen just i Timrå?

Det finns stora fördelar med att integrera ett bioraffinaderi med ett sulfatmassabruk. I Östrand får SCA ett energieffektivt massabruk i världsklass och ett bioraffinaderi intill skulle skapa värdefulla synergier. Bark, svartlut och ånga kan t ex tas direkt från massabruket till drivmedelsproduktionen. Till produktionen kan också biomassa (sågspån, bark och grot) användas. Det transporteras redan idag till Östrand från sågverk och skog i regionen.

När startar bygget?

Det finns inga beslut fattade om byggnation av anläggningen. Just nu prövar SCA möjligheten för en etablering vid Östrand och projektet är i ett tidigt skede. Om det blir byggstart beror bland annat på vilken lagstiftning och vilka villkor som gäller för biodrivmedel om några år, när förutsättningarna för ett beslut finns på plats.

Vad skulle göra SCAs anläggning unik?

Den stora skillnaden är främst att råvaran till bioraffinaderiet skulle komma från skogen. Men också att skogliga energirester från andra tillverkningsprocesser, t ex Östrand, kan återvinnas till biodrivmedel. Dessutom skulle anläggningen kunna drivas på SCA-producerad grön el från Östrand. Det är systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet som gör projektet riktigt unikt.

Vilken kommunikation kommer ske med berörda intressenter?

Under projektets gång kommer flera dialogprocesser att ske i form av samråd och möten med berörda parter, kommunpolitiker, näringslivet, organisationer, föreningar och privatpersoner. Allmänheten kommer kallas till samråd, preliminärt i november 2017, mer information om det kommer.