Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med vårt effektiva skogsbruk, vår industritradition och egenutvecklade teknologi har vi goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri.

Bioraffinaderi

En process med att utreda förutsättningar för en möjlig lokalisering av ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik i Timrå har startat.


Att just Östrand föreslås som lokalisering beror bland annat på att den utbyggda Östrandsfabriken ger möjlighet att utnyttja energi och biflöden från massatillverkningen, samtidigt som man kan utnyttja biprodukter från andra tillverkningsprocesser och skogsbruk. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet gör projektet unikt.


De biodrivmedel som skulle kunna framställas kan ersätta vanlig fossil bensin och diesel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Biokol skulle kunna ersätta fossila bränslen i anläggningar för t ex el- och värmeproduktion. Produktion av biodrivmedel skulle också öka förädlingsvärdet på all skog och gynna hela regionen.


Om det blir ett bioraffinaderi på Östrand beror bland annat på resultatet av detaljplaneprocesser, miljöprövningar, vattendom samt vilken lagstiftning och vilka villkor som gäller för biodrivmedel om några år, när förutsättningarna för ett beslut finns på plats.


Under projektets gång kommer flera dialogprocesser att ske i form av samråd och möten med berörda parter, kommunpolitiker, näringslivet, organisationer, föreningar och privatpersoner.

 

Inbjudan till samråd

SCA Biorefinery Östrand AB bjuder in till samråd gällande ansökan om tillstånd m.m. enligt miljöbalken till anläggande och drift av ett nytt bioraffinaderi inom Östrands industriområde, Timrå kommun.

Samrådsmöte i form av "öppet hus" kommer att ske onsdagen den 21 mars 2018, mellan klockan 17.00-20.00, i kommunhuset i Timrå. Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Samrådsunderlaget finns även tillgängligt i pappersformat i vakten vid Östrands massafabrik samt på Timrå bibliotek.

Handlingar

Anmälan om nyhetsbrev

Mer om vårt arbete

Såg- och kutterspån samt övriga biprodukter blir idag till biobränsle. Vårt mål är att skapa nya lönsamma affärer baserade på tillgångar inom SCA Forest Products. Primärt så inriktar vi oss på att öka värdet på restprodukter från skogen och industrierna.

Öppen innovation, det vill säga samarbeten med externa parter, utgör en viktig del av vårt innovationsarbete. Det är ett resurseffektivt arbetssätt för att leverera ökad kund- och konsumentnytta.

Samarbetspartners inom teknikutveckling söker vi hela tiden. Olika teknologier utvärderas baserat på lönsamhet, marknadspotential, integrationsfördelar, med mera.

Vi söker också efter partners som vill köpa eller distribuera de produkter vi tänker oss producera.

Kontakt