Som Europas största privata skogsägare förfogar SCA över marker med stor energipotential. Hos oss blir skogsbrukets och skogsindustrins restprodukter samt markernas vindlägen till förnybar energi.

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsmodell och en del av vår strategi för tillväxt och värdeskapande. Vi använder naturresurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt för att även produktionen av bioenergi ska vara hållbar.

Inom affärsområdet Förnybar energi har vi samordnat produktion, marknad och utveckling inom områdena Bioenergi, Vindenergi och Bioraffinaderi.

 

 

BIOENERGI

SCA är en av Europas största biobränsleleverantörer och utvecklar och producerar förnybar energi av skogens resurser. I sortimentet finns såväl trädbränslen såsom avverkningsrester och biprodukter från skogsindustrin. Av biprodukter från sågverk tillverkas träpellets för energiproduktion och djurhållning.

Vårt breda bränslesortiment möjliggör leverans av trädbränsleblandningar efter önskemål.
I kombination med egen produktion och logistik borgar det för långsiktiga och trygga bränsleleveranser till våra kunder.

Vi har lång erfarenhet av bioenergiproduktion, kontroll på hela kedjan - från råvara till kund - och erbjuder FSC®-certifierade produkter.

Energilösningar
Vi hjälper och vägleder företag och industrier i processen att konvertera från fossilt bränsle till biobränsle. Tillsammans med partners erbjuder vi bästa möjliga lösning oavsett om företaget vill investera i anläggningen eller köpa färdig värme.

Produktion pellets
SCAs träpellets tillverkas idag vid flera produktionsenheter. Miljön gynnas av produktionsenheternas geografiska spridning. Att de finns in närhet till råvara såväl som kund betyder att transportsträckorna minimeras.
Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral. Ett inhemskt, förnybart bränsle som ingår i naturens kretslopp och inte tillför ny koldioxid till atmosfären. SCAs pellets är dessutom klimatsmart eftersom produktionen sker nästan uteslutande med hållbar energi i form av biobränslen, el från vindenergi, alstrad på SCAs egen mark, och lokalt energiöverskott från andra processer. 

 


VINDENERGI

Stora andelar av SCAs skog ligger på höjder där vindenergin är mycket bra.

Sedan 1997 har SCA utvecklat sina vindkraftstillgångar och idag är flera hundra vindturbiner i drift.
Inom Förnybar Energi utvecklar vi SCAs vindkraftstillgångar och driver SCAs växande engagemang inom vindenergi. Idag arbetar vi med tre olika program; utarrendering av vindlägen, samägda vindkraftprojekt och egna vindkraftprojekt.

Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas.

BIORAFFINADERI

Inom Förnybar Energi samordnar vi SCAs resurser för utveckling av råvaror från våra skogar mot nya produkter inom energisektorn. Primärt inriktar vi oss på att öka värdet på restprodukter från skogen och industrierna. I dagsläget ligger fokus på utveckling av teknologi för produktion av biodrivmedel och biokemikalier.

Klimathotet kräver att vi överger fossila drivmedel och byter till förnybara. Med ny egenutvecklad teknologi kan SCA bidra till att lösa klimatproblemet.
Bensin, diesel och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skogsindustrin.