Mark- och miljödomstolen kungjorde den 30 september att SCA får miljötillstånd att bygga ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik.

Det beviljade tillståndet gäller både den nya verksamheten för ett bioraffinaderi och erforderliga anpassningar som krävs på massabruket för att kunna skapa de synergier vi vill uppnå mellan verksamheterna.

Det är en omfattande ansökan som lämnats in. Projektgruppen har under flera år arbetat med utredningar och samråd med myndigheter och allmänhet. Enbart domstolsbeskedet som kom igår är 184 sidor. Arbetet med att granska domstolsbeslutet pågår nu för fullt.

- Av det vi kunnat se hittills verkar domstolen i huvudsak gått på vår linje och accepterat de villkorsförslag som vi föreslagit, berättar Roger Östlin, projektchef. Efter den 21 oktober vet vi om domen slutgiltigt kommer att vinna laga kraft eller om den kommer att överklagas.

-Vi är naturligtvis jätteglada att vi fått miljötillståndet, fortsätter Roger. Nu vet vi vad vi har att förhålla oss till när nästa steg börjar - arbetet med den tekniska utformningen av anläggningen.

Detta är en anläggning som troligen skulle vara en av de första i sitt slag i världen. Vissa delar behöver därför använda helt nyutvecklad teknik, vilket kommer innebära att projekttiden blir längre än vid andra stora projekt SCA genomför.

Mark- och miljödomstolens besked är en viktig milstolpe i projektet, men mycket arbete återstår innan SCA kan fatta beslut att genomföra projektet.

Publicerad 2020-10-02