SCA Biorefinery Östrand AB bjuder in till samråd gällande ansökan om tillstånd m.m. enligt miljöbalken till anläggande och drift av ett nytt bioraffinaderi inom Östrands industriområde, Timrå kommun.

SCA-koncernen har utvecklat processer för att producera biodrivmedel från restprodukter från sågverks- och massaindustri. SCA Biorefinery Östrand AB planerar nu bygga ett nytt bioraffinaderi. Produktionen av biodrivmedel planeras till i storleksordningen 300 000 ton kolväten per år vid fullt utbyggd anläggning.

I det planerade bioraffinaderiet kommer restprodukter från skogsbruk och skogsindustri att användas för produktion av förnybara biodrivmedel. Även andra bioprodukter såsom biokemikalier och biokol kommer att produceras.

Den planerade anläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Bioraffinaderiet är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och en s.k. Sevesoverksamhet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Marken kommer att stabiliseras innan den planerade anläggningen byggs och ytterligare markyta kommer att skapas genom utfyllnad av delar av Skönviken. Dessa arbeten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken. Dessutom tillkommer behov att tippa muddermassor i havet, vilket kräver dispens enligt 15 kap miljöbalken.

Samrådet sker i enlighet med 6 kap miljöbalken med länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, särskilt berörda, närliggande verksamheter, organisationer och allmänheten. Det syftar till att i dialog hämta in synpunkter inför arbetet med att ta fram ansökningshandlingar.

En redogörelse för samrådet kommer, tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), att ingå som delar i den ansökan om tillstånd som SCA Biorefinery Östrand AB planerar att lämna in till mark- och miljödomstolen i Östersund under 2018.

Samrådet samordnas med kommunens samrådsmöte beträffande detaljplanen för projektet. 

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske onsdagen den 21 mars 2018, mellan klockan 17.00-20.00, i kommunhuset i Timrå.

Ett samrådsunderlag med närmare information om projektet hålls tillgängligt här på sca.com och i pappersformat i vakten vid Östrands massabruk samt på Timrå bibliotek.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter kontakta Roger Östlin, projektledare för bioraffinaderiet, tele: 070-529 67 62 eller e-post: roger.ostlin.ext@sca.com

För att vi ska kunna ta hänsyn till era frågor och synpunkter i tillståndsansökan ska de vara oss tillhanda senast 10 april 2018.  

Publicerad 2018-03-07