Frågor och svar

Nedan finner du svar på vanliga frågor angående landbyggnadsprojektet och ny kraftledning.

Landutbyggnad

SCA genomför landbyggnaden för att möjliggöra framtida expansion. En möjlighet till framtida expansion är att uppföra ett bioraffinaderi, något som SCA har erhållit miljötillstånd för att göra. Det har dock inte tagits något beslut i frågan om bioraffinaderi.

Östrand är strategiskt viktigt för oss och därför bereder vi plats för framtida behov. I det fall något investeringsbeslut om ett bioraffinaderi inte tas kommer marken att kunna nyttjas för andra ändamål. Platsen som vi nu bereder är ett område med skredrisk och förstärkningar behövs göras för att få byggklar industrimark.

Landbyggnaden påbörjades i oktober 2022 och vi beräknar att arbetet är klart i årsskiftet 2024/2025.

Mark- och landbyggnadsarbeten kommer att utföras väster om SCAs massafabrik Östrand. Det är på SCA-mark som redan används till, eller är avsedd för, industriändamål. En del av Klingerfjärden kommer också att fyllas ut med landmassa. Området blir cirka 20 ha, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. En ny detaljplan för området har tagits fram av Timrå kommun.

Det kommer variera under projektets gång. Det blir cirka 20 till en början.

Det kommer att vara ökade andel transporter till området. Både av maskiner som ska användas vid landbyggnaden och senare även transporter av material för landbyggnad.

Vi höll ett möte för närboende under hösten 2022, vilket var i början av landbyggnadsprojektet. Vid behov, och om det finns önskemål, kan vi bjuda in till fler träffar. Vi kommer också att hålla dessa webbsidor uppdaterad om vad som är aktuellt i projektet. Det finns också möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Förstärkningslinjen som behövs för stabilisering och utökning av landyta, ansluter i väster till land cirka 15 meter norr om Merlobäckens mynning. Man kommer kunna följa Merlobäcken ända till havet och mynningen blir oförändrad.

Den del av havsviken som berörs av landutbyggnaden delades in i 24 rutor á 50 x 50 meter. I dessa rutor togs prov på olika djup av ett flertal ämnen. Det var enbart i en av dessa rutor som ett gränsvärde av kvicksilver överskreds och de har under hösten 2022 forslats bort till en godkänd mottagningsanläggning.

Genom att hålla isfritt så kan vi göra det.

Ny kraftledning

På platsen för landbyggnaden är planen att bygga ett bioraffinaderi. Det biodrivmedel som produceras i bioraffinaderiet kommer att användas till inblandning i flygbränsle, vilket är i linje med flygets omställning mot fossilfritt. Att kunna producera flygbränsle inom Sveriges egna gränser bidrar även till att öka landets självständighet, då behovet av importerade bränslen minskar. En förutsättning för att kunna bygga ett bioraffinaderi är att det finns elinfrastruktur och tillräckligt med el som kan försörja anläggningen. Kapaciteten i befintlig infrastruktur är inte tillräcklig varför Östrands Elnät AB, ansöker om koncession för att bygga och använda en elledning från ställverket i Bandsjön till landbyggnadsplatsen.

Det beror på vilken sträckning som väljs, men den blir ca 7 km.

Bedömningen är att detta inte kommer att överstiga de riktlinjer som kommunen har.

Planen är att byggnationen börjar 2025 och beräknas vara klar 2027.

Nej, det är en helt ny ledning som dras och ska inte påverka befintlig elinfrastruktur.

Vi är fortfarande i samrådsfasen där vi tar in synpunkter på de olika alternativen för kraftledningens sträckning. Alla alternativ som vi tittar på finns i samrådsunderlaget. Vilken sträckning som beslutas blir inte klart förrän alla synpunkter beaktats och sammanställts i samrådsredogörelse, utifrån detta tas ett beslut om den mest lämpliga sträckningen. För detaljer om de olika alternativen till kraftledningens sträckning är samrådsunderlaget den bästa källan till information.

Samrådet är en del i ansökan om att anlägga en ny kraftledning, eller så kallad nätkoncession för linje. Samrådet syftar till att ge myndigheter och enskilt berörda möjlighet till insyn och påverkan. Aktuellt samråd genomförs genom utskick av ett samrådsunderlag till länsstyrelse, kommuner och övriga remissinstanser. Inbjudan till samråd samt information om var samrådsunderlaget finns tillgängligt skickas även ut de fastighetsägare som kan beröras av projektet.

Under samrådet samlas synpunkter och ytterligare information in kring projektet. Det görs parallellt en naturvärdesinventering. Samråds­syn­punkter, förutsättningar i området med mera kommer sedan att ligga till grund för slutligt val av stråk, förordande av sträckning och teknisk lösning för ledningen. Efter beslut om betydande eller icke-betydande miljöpåverkan tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansökningshandling fram för ansökan om nätkoncession för linje.