Frågor och svar

Varför inleder SCA ett landbyggnadsprojekt?

SCA genomför landbyggnaden för att möjliggöra framtida expansion. En möjlighet till framtida expansion är att uppföra ett bioraffinaderi, något som SCA har erhållit miljötillstånd för att göra. Det har dock inte tagits något beslut i frågan om bioraffinaderi.

Här kan ni läsa mer om planerna för bioraffinaderiet.

Varför påbörjar ni landbyggnadsprojektet innan beslutet om bioraffinaderiet är taget?

Östrand är strategiskt viktigt för oss och därför bereder vi plats för framtida behov. I det fall något investeringsbeslut om ett bioraffinaderi inte tas kommer marken att kunna nyttjas för andra ändamål. Platsen som vi nu bereder är ett område med skredrisk och förstärkningar behövs göras för att få byggklar industrimark.

När startar landbyggnaden?

Landbyggnaden påbörjades i oktober 2022 och vi beräknar att arbetet är klart i årsskiftet 2024/2025.

Var kommer landbyggnaden att ske?

Mark- och landbyggnadsarbeten kommer att utföras väster om SCAs massafabrik Östrand. Det är på SCA-mark som redan används till, eller är avsedd för, industriändamål. En del av Klingerfjärden kommer också att fyllas ut med landmassa. Området blir cirka 20 ha, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. En ny detaljplan för området har tagits fram av Timrå kommun.

Hur många blir det som kommer att jobba med landbyggnadsprojektet?

Det kommer variera under projektets gång. Det blir cirka 20 till en början.

Hur mycket mer trafik blir det?

Det kommer att vara ökade andel transporter till området. Både av maskiner som ska användas vid landbyggnaden och senare även transporter av material för landbyggnad.

Hur håller jag mig som närboende uppdaterad om vad som händer?

Vi höll ett möte för närboende under hösten 2022, vilket var i början av landbyggnadsprojektet. Vid behov, och om det finns önskemål, kan vi bjuda in till fler träffar. Vi kommer också att hålla dessa webbsidor uppdaterad om vad som är aktuellt i projektet. Det finns också möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du anmäler ditt intresse för nyhetsbrevet här på webben.

Hur blir det med Merlobäcken?

Förstärkningslinjen som behövs för stabilisering och utökning av landyta, ansluter i väster till land cirka 15 meter norr om Merlobäckens mynning. Man kommer kunna följa Merlobäcken ända till havet och mynningen blir oförändrad.

Det utfördes en massa mätningar av föroreningar i Skönviken förra vintern? Vad blev resultatet?

Den del av havsviken som berörs av landutbyggnaden delades in i 24 rutor á 50 x 50 meter. I dessa rutor togs prov på olika djup av ett flertal ämnen. Det var enbart i en av dessa rutor som ett gränsvärde av kvicksilver överskreds och de har under hösten 2022 forslats bort till en godkänd mottagningsanläggning.

Kan man bygga land på vintern?

Genom att hålla isfritt så kan vi göra det.